přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 30

§ 30
(1) Ustanovení § 1 této vyhlášky se nevztahují na produkty, které
a) jsou na palubě dopravního prostředku v mezinárodní dopravě a jsou určeny ke spotřebě členy posádky a cestujícími za předpokladu, že nevstoupí na území Společenství. Jsou-li však tyto produkty nebo kuchyňský odpad z uvedeného dopravního prostředku vyloženy, musí být neškodně odstraněny. To neplatí, jen jsou-li v témž přístavu překládány pod celním dohledem z jednoho dopravního prostředku v mezinárodní dopravě do jiného,
b) jsou posílány jako obchodní vzorky nebo jsou určeny na výstavy za předpokladu, že byly pro uvedený účel předem schváleny Státní veterinární správou, nejsou určeny k obchodování a budou po skončení výstavy neškodně odstraněny nebo odeslány zpět za podmínek určených Státní veterinární správou,
c) jsou určeny pro zvláštní studie nebo rozbory, pokud lze úřední kontrolou ověřit, že nejsou dodávány pro lidskou spotřebu a že budou po provedení zvláštních studií nebo rozborů, s výjimkou množství spotřebovaného ke studiím nebo rozborům, neškodně odstraněny nebo odeslány zpět za podmínek určených Státní veterinární správou.
(2) Veterinární kontroly se nevztahují na směsné produkty,
a) které neobsahují žádné zpracované masné výrobky a současně méně než polovinu jejich hmoty tvoří zpracovaný mléčný výrobek, pokud jsou
1. skladovány při pokojové teplotě nebo během výroby prošly úplným procesem vaření nebo jiným tepelným ošetřením v celé hmotě tak, že všechny syrové produkty byly denaturovány,
2. výslovně označeny údajem o určení pro lidskou spotřebu,
3. bezpečně zabaleny nebo zapečetěny v čistých nádobách,
4. provázeny obchodním dokladem a označeny jedním z úředních jazyků členského státu Evropské unie tak, že obchodní doklad a označení společně poskytují informaci o povaze, množství a počtu balení směsného produktu, zemi původu, výrobci a složce, nebo
b) které neobsahují žádné zpracované masné výrobky a současně méně než polovinu jejich hmoty tvoří jakýkoli jiný než zpracovaný mléčný výrobek, nebo
c) které jsou uvedeny na seznamu potravin, na něž se nevztahují veterinární kontroly podle předpisu Evropské unie stanovujícího seznamy zvířat a produktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních stanicích17).
(3) Všechny mléčné výrobky obsažené v jakýchkoli směsných produktech musí pocházet pouze ze zemí, jejichž seznam je uveden v předpise Evropské unie stanovujícím veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených pro lidskou spotřebu17a), a musí být ošetřeny způsobem stanoveným tímto předpisem Evropské unie.
(4) Směsné produkty podléhající veterinárním kontrolám podle této vyhlášky musí být dováženy za podmínek uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie stanovujícím požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů18).
2) Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
3a) Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.
15) Například rozhodnutí Komise 97/296/ES ze dne 22. dubna 1997, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, v platném znění.
16) Nařízení Komise (ES) č. 754/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu.
17) Příloha II rozhodnutí Komise 2007/275/ES.
17a) Příloha I rozhodnutí Komise 2004/438/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství, v platném znění.
18) Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009.