přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 24

§ 24
(1) Prokáže-li některá z veterinárních kontrol uvedených v této vyhlášce, že zásilka produktů může představovat nebezpečí pro zdraví zvířat nebo lidí, krajská veterinární správa
a) nařídí v souladu s § 49 odst. 1 písm. d), § 54 odst. 1 zákona znehodnocení a neškodné odstranění produktů,
b) informuje neprodleně prostřednictvím systému výměny informací uvedeného v § 3 odst. 2 ostatní pohraniční veterinární stanice a Komisi o zjištěných skutečnostech a o původu produktů, jichž se tyto skutečnosti týkají, popřípadě i o potřebě přijetí odpovídajících opatření.
(2) Vyskytne-li se nebo šíří-li se na území některé třetí země nákaza uvedená v příloze č. 1 k zákonu, nemoc přenosná ze zvířat na člověka nebo jiné onemocnění či jakýkoli jiný jev nebo jiná okolnost, které mohou představovat závažné ohrožení zdraví zvířat nebo lidí, anebo vyžaduje-li to jiný závažný veterinární důvod, zejména s přihlédnutím k výsledkům veterinárních kontrol prováděných na pohraniční veterinární stanici nebo ke zjištění jiných orgánů státního veterinárního dozoru, může Státní veterinární správa požádat Komisi o přijetí některého z těchto opatření:
a) zastavení dovozu produktů z příslušné třetí země nebo z některé její části, popřípadě z třetí země, která je zemí tranzitní,
b) stanovení zvláštních podmínek pro produkty přicházející z příslušné třetí země nebo z některé její části,
c) vypracování požadavků pro vhodné veterinární kontroly, které mohou zahrnovat i specifické vyhledávání rizik pro zdraví zvířat nebo lidí a v závislosti na výsledcích těchto kontrol i zvýšení četnosti fyzických kontrol.
(3) Jestliže Komise nepřijme na základě informace Státní veterinární správy odpovídající opatření, může Státní veterinární správa vyhlásit v souladu s § 48 odst. 1 písm. c), § 54 odst. 1 zákona mimořádné veterinární opatření, týkající se vztahů k příslušné třetí zemi a k produktům z ní dováženým.