přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 23

§ 23
(1) V případě podezření na nedodržení dovozních podmínek, anebo při pochybnostech o totožnosti nebo skutečném místě určení produktů či o tom, zda produkty odpovídají požadavkům a zárukám stanoveným zvláštními právními předpisy,2) provede úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice veterinární kontroly, které pokládá za vhodné k potvrzení nebo vyvrácení uvedeného podezření nebo pochybností.
(2) Dojde-li k případu uvedenému v odstavci 1, zůstávají produkty pod dohledem úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice, dokud nejsou k dispozici výsledky kontrol.
(3) Potvrdí-li se podezření nebo pochybnosti uvedené v odstavci 1, posílí se veterinární kontrola produktů stejného původu.
(4) Zjistí-li se, že došlo k porušení dovozních podmínek, uplatňují se sankce podle zákona.
(5) Produkty, které podle celně schváleného určení zboží nejsou určeny k dovozu na území Unie (§ 3 odst. 1), anebo pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad (§ 14 odst. 1), ale jsou určeny k jinému účelu, musí být podrobeny kontrole shody a fyzické kontrole, zda splňují či nesplňují dovozní podmínky. Kontrola se neprovádí, jsou-li tyto produkty neškodně odstraněny nebo vráceny.
2) Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.