přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 21

§ 21
(1) Dojde-li k odeslání produktů dovážených z třetí země zpět, protože nesplňují dovozní podmínky nebo došlo k jinému pochybení nebo nesrovnalosti, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice
a) postupuje jako při změně cesty zásilky v souladu se zvláštními právními předpisy,10)
b) zabezpečí, aby produkty nebyly odeslány zpět přes jinou pohraniční veterinární stanici.
(2) Mají-li být produkty uvedené v odstavci 1 neškodně odstraněny, odstraňují se v zařízení, určeném a schváleném k tomuto účelu, které se nachází nejblíže pohraniční veterinární stanici, a to způsobem uvedeným v přímo použitelném předpisu Evropské unie1d).
(3) Byl-li povolen dovoz produktů uvedených v odstavci 1 k jiným účelům než k lidské spotřebě, postupuje se při jejich přepravě a ošetření v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1d)). Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice informuje krajskou veterinární správu, v jejímž obvodu je zařízení určené jako příjemce produktů, o odeslání produktů do tohoto zařízení, a to prostřednictvím počítačové sítě Animo.7)
1d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).
7) Vyhláška č. 329/2003 Sb.
Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.
10) Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o počítačovém zpracování veterinárních dovozních postupů (Shift projekt), kterým se mění směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a kterým se ruší rozhodnutí 88/192/EHS.
Vyhláška č. 329/2003 Sb.
11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě.