přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 15

§ 15
(1) Zjistí-li se kontrolami uvedenými v § 14 odst. 2, že dovozní podmínky jsou splněny, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vydá vstupní doklad, určený k připojení k celním dokladům, a produkty mohou vstoupit do skladu. Z veterinárního hlediska jsou způsobilé k následnému uvolnění do volného oběhu.
(2) Zjistí-li se kontrolami uvedenými v § 14 odst. 2, že dovozní podmínky nejsou splněny, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vydá vstupní doklad, určený k připojení k celním dokladům, produkty však mohou vstoupit do skladu pouze za předpokladu, že
a) produkty nepřicházejí z třetí země, jejímž produktům je zakázán vstup na území Unie,
b) sklad je schválen pro skladování takových produktů. K tomu, aby byl sklad schválen pro tento účel, musí
1. být tvořen uzavřeným prostorem s vchody a východy, které jsou pod stálou kontrolou vedení skladu. Obvod a vstupní a výstupní místa svobodného celního pásma a svobodného celního skladu jsou pod dohledem celních orgánů,
2. zajistit každodenní zaznamenávání veškerých zásilek přicházejících do skladu nebo opouštějících sklad. Tyto záznamy musí obsahovat podrobné údaje o povaze a množství produktů v zásilce, jakož i jméno, popřípadě jméno a příjmení, pokud se jedná o fyzickou osobu, a obchodní firmu a sídlo v případě právnické osoby, a adresu příjemce, a musí být uchovávány po dobu nejméně 3 let,
3. mít k dispozici skladovací nebo chladírenské prostory, které umožňují oddělené skladování produktů neodpovídajících veterinárním požadavkům. Krajská veterinární správa může dát v případě stávajících skladů souhlas k oddělenému skladování uvedených produktů ve stejných skladovacích prostorech, jestliže jsou tyto produkty uloženy v uzamykatelných odděleních,
4. mít k dispozici prostory určené pro orgány provádějící veterinární kontroly s připojením k internetu pro potřebu úředního veterinárního lékaře,
5. splňovat podmínky pro schválení zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, stanovené zvláštním právním předpisem,9)
6. být pod státním veterinárním dozorem,
c) produkty jsou podrobeny kontrole dokladů při dodání do skladu, jakož i kontrole dokladů a kontrole shody v průběhu skladování a před odesláním ze skladu, a to za účelem ověření jejich původu a místa určení. Jejich odeslání ze skladu je podmíněno souhlasem orgánů, které vykonávají ve skladu státní veterinární dozor. Dojde-li k rozdělení zásilky, musí zůstat balení jednotlivých částí zásilky nezměněno,
d) produkty uložené ve skladu jsou v zájmu jejich identifikace opatřeny na každém kusu číslem příslušného vstupního dokladu,
e) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vystaví opisy veterinárních dokladů provázejících produkty, které uloží na pohraniční veterinární stanici.
(3) Objeví-li se podezření z ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, může být provedena fyzická kontrola všech produktů dodaných do skladu, skladovaných nebo odesílaných ze skladu.
(4) Zaznamenávání zásilek podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 musí umožňovat sledování všech zásilek a porovnávání množství produktů přicházejících do skladu a opouštějících sklad. Musí obsahovat dále
a) zemi původu a následnou vstupní pohraniční veterinární stanici (jde-li o zásilku přicházející do skladu),
b) pořadové číslo vstupního dokladu, anebo dokladu uvedeného v § 19 odst. 3 písm. a),
c) označení (číslo, adresa) skladu určení, náležejícího provozovateli uvedenému v § 19 odst. 1 (v případě potřeby),
d) plavidlo určení nebo třetí zemi místa určení a pohraniční veterinární stanici v místě výstupu (v případě potřeby).
(5) Dojde-li ve skladu k rozdělení zásilky produktů, které nesplňují dovozní podmínky, do dvou nebo více částí, vydá úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice veterinární osvědčení na každou část zásilky a vyznačí v něm odkaz na původní vstupní doklad, který provázel produkty při jejich příchodu do skladu. Tento doklad pak zůstane na pohraniční veterinární stanici.
9) Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.