přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 13

§ 13
Tranzit produktů z třetí země
(1) Při povolování tranzitu zásilky produktů z jedné třetí země do jiné třetí země nebo do téže třetí země přes území České republiky je třeba vycházet z toho, zda
a) tato zásilka pochází z třetí země, jejímž produktům není zakázán vstup na území Unie, a zda je určena pro jinou třetí zemi. Od tohoto požadavku lze ustoupit pouze tehdy, jestliže jde o přeložení zásilky z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě do jiné v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu prováděné v souladu s § 12 odst. 2 pro účely jejího dalšího odeslání bez další zastávky na území Unie,
b) tento tranzit byl již dříve povolen úředním veterinárním lékařem pohraniční veterinární stanice toho členského státu, na jehož území zásilka poprvé vstoupila na území Unie,
c) dovozce se předem zavázal, že znovu převezme zásilku, pokud budou produkty odmítnuty, a že s ní naloží v souladu s § 36 zákona.
(2) Povolení tranzitu uvedeného v odstavci 1 je podmíněno tím, že
a) zásilka předložená na pohraniční veterinární stanici k tranzitu je provázena doklady uvedenými v § 3 odst. 1 písm. b), v případě potřeby i jejich ověřenými překlady,
b) zásilka je předložena na této pohraniční veterinární stanici k provedení kontroly dokladů a kontroly shody. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice však nemusí provádět tyto kontroly, jde-li o leteckou nebo lodní dopravu, jestliže zásilka
1. není vyložena. V tomto případě se kontrola dokladů omezí jen na přezkoumání seznamu nákladu,
2. je přeložena z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě na jinou v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu způsobem uvedeným v § 12 odst. 2.
Může-li však být ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, anebo vznikne-li podezření z pochybení, musí být provedena doplňková fyzická kontrola,
c) v případě tranzitu přes území Unie po silnici, železnici nebo vodní cestou je zásilka
1. odeslána do místa jejího výstupu z území Unie pod celním dohledem spolu s doklady uvedenými pod písmenem a) a vstupním dokladem, potvrzeným pohraniční veterinární stanicí, přes kterou zásilka opustí území Unie,
2. bez vyložení produktů nebo rozdělení přepravována po opuštění pohraniční veterinární stanice v místě jejich vstupu na území Unie ve vozidlech nebo kontejnerech zapečetěných úředním veterinárním lékařem pohraniční veterinární stanice. Manipulovat se zásilkou v průběhu přepravy není dovoleno,
3. zásilka opustí území Unie přes pohraniční veterinární stanici nejpozději do 30 dnů od opuštění pohraniční veterinární stanice v místě jejího vstupu na území Unie, pokud není stanoveno jinak se zřetelem na velkou zeměpisnou vzdálenost,
d) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který povolil tranzit, informuje úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice v místě výstupu zásilky z území Unie prostřednictvím počítačové sítě7),
e) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v místě výstupu zásilky z území Unie potvrdí na vstupním dokladu, že zásilka opustila území Unie, a jeho opis zašle na pohraniční veterinární stanici v místě jejího vstupu na území Unie. Pokud úřední veterinární lékař této pohraniční veterinární stanice není informován o výstupu produktů z území Unie ve lhůtě uvedené pod písmenem c) bodem 3, oznámí tuto skutečnost příslušnému celnímu orgánu, který zahájí šetření nutné ke zjištění skutečného místa doručení produktů.
(3) Kontrola zásilky na pohraniční veterinární stanici v místě jejího výstupu z území Unie se provádí za účelem ověření, zda zásilka opouštějící území Unie odpovídá té zásilce, která byla odeslána z místa jejího vstupu na území Unie, a že se shoduje s údaji ve vstupním dokladu.
(4) Po dokončení kontrol se vstupní doklad, který provází zásilku, opatří poznámkou "Formality při výstupu z ES a kontroly tranzitního zboží potvrdily správnost a soulad s čl. 11 odst. 2 písm. e) směrnice 97/78/ES.", datem, razítkem pohraniční veterinární stanice a podpisem úředního veterinárního lékaře.
7) Vyhláška č. 329/2003 Sb.
Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.