přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 12

§ 12
(1) Zásilky produktů určené k dovozu na území Unie, které byly dopraveny na určitou pohraniční veterinární stanici, jsou však určeny k dovozu přes jinou pohraniční veterinární stanici, která se nachází na území téhož nebo jiného členského státu, podléhají kontrole shody a fyzické kontrole na pohraniční veterinární stanici určení za předpokladu, že se jedná o leteckou nebo lodní dopravu; na pohraniční veterinární stanici v místě vstupu se postupuje podle odstavců 2 a 3.
(2) Je-li zásilka překládána z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě na jinou v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu, a to buď přímo nebo po vyložení na letištní plochu nebo na nábřeží na dobu kratší 12 hodin, jedná-li se o letiště, či na dobu kratší 7 dnů, jedná-li se o přístav, informuje o tom dovozce příslušný úřad. Tento úřad může výjimečně, vznikne-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, provést kontrolu dokladů, provázejících zásilku, popřípadě jejich ověřených opisů.
(3) Jde-li o jiný případ vyložení zásilky, musí být
a) skladována po dobu nejméně 12 a nejdéle 48 hodin, jedná-li se o letiště, anebo nejméně 7 a nejdéle 20 dnů, jedná-li se o přístav, pod dohledem úředního veterinárního lékaře v celním prostoru letiště nebo přístavu do doby, než bude vzduchem nebo po moři dopravena na další pohraniční veterinární stanici,
b) podrobena kontrole dokladů uvedených v odstavci 2 větě druhé,
c) podrobena výjimečně i kontrole shody a fyzické kontrole, vznikne-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat; tím není dotčen postup podle § 23.
(4) Uplyne-li nejdelší doba uvedená v odstavci 3 písm. a), musí být zásilka na první dosažené pohraniční veterinární stanici podrobena kontrole shody a fyzické kontrole podle § 3 odst. 1, § 4.
(5) Jakmile je na pohraniční veterinární stanici dopravena zásilka produktů určených k dalšímu překládání, musí dovozce oznámit úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice
a) pravděpodobnou dobu potřebnou k vyložení těchto produktů,
b) označení pohraniční veterinární stanice určení v Evropské unii v případě dovozu nebo tranzitu přes Evropskou unii nebo třetí zemi určení v případě přepravy přímo do třetí země,
c) přesné umístění zásilky, není-li nakládána přímo do letadla nebo lodi směřující do následného místa určení, a
d) odhadovanou dobu trvání nakládky zásilky do letadla nebo lodi směřující do následného místa určení.