přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 8

§ 8
(1) Pohraniční veterinární stanice musí
a) být umístěna v bezprostřední blízkosti místa vstupu na území České republiky a v celním prostoru. Je-li to však nutné vzhledem k zeměpisným podmínkám, například se zřetelem k poloze letiště, přístavu, železniční stanice, silničního hraničního přechodu apod., může být pohraniční veterinární stanice umístěna v odpovídající vzdálenosti od místa vstupu,
b) podléhat pravomoci úředního veterinárního lékaře odpovědného za provádění pohraniční veterinární kontroly.
(2) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice do počítačové sítě provozované v souladu s předpisem Evropské unie o zavedení systému Traces4) (dále jen „počítačová síť“) zapisuje a aktualizuje údaje o:
a) společných veterinárních vstupních dokladech pro zvířata dovezená do České republiky, která není členským státem určení,
b) společných veterinárních vstupních dokladech pro produkty přepravované přes území Unie a pro produkty dovezené podle § 11, § 15 odst. 2 a § 19,
c) společných veterinárních vstupních dokladech pro všechna zvířata dovážená do Evropské unie,
d) společných veterinárních vstupních dokladech pro všechny odmítnuté zásilky a všechny produkty, které
1. mají být v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropské unie sledovány od pohraniční veterinární stanice až do příchodu do podniku v místě určení podle § 11 odst. 4,
2. pochází z jedné třetí země a jsou určeny do jiné třetí země podle § 13 odst. 1,
3. pochází z třetí země a jsou určeny pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad podle § 14 odst. 1,
4. jsou určeny ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě podle § 19 odst. 1,
5. pocházejí z území Unie a byly odmítnuty třetí zemí podle § 20.
(3) V souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Státní veterinární správa předkládá Komisi návrhy na schválení pohraničních veterinárních stanic s tím, zda na příslušné pohraniční veterinární stanici má být prováděna pohraniční veterinární kontrola všech, anebo jen některých kategorií produktů.
(4) Schválená pohraniční veterinární stanice musí být vybudována, zařízena, udržována a provozována v souladu s podmínkami pro schválení pohraničních veterinárních stanic a s požadavky uvedenými v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(5) Státní veterinární správa zveřejňuje seznam schválených pohraničních veterinárních stanic, v nichž se provádějí veterinární kontroly produktů přicházejících z třetích zemí na území Unie, na svých internetových stránkách.
4) Rozhodnutí Komise 2004/292/ES o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS, v platném znění.