přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 2

§ 2
Podle této vyhlášky se rozumí
a) produkty - produkty živočišného původu, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy1c), vedlejší živočišné produkty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1d), produkty, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie1e), a rostlinné produkty uvedené v předpise Evropské unie stanovujícím seznamy zvířat a produktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních stanicích1b),
b) veterinární kontrolou - jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se produktů, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,
c) kontrolou dokladů - ověření (přezkoumání) veterinárních osvědčení a jiných dokladů provázejících produkty,
d) kontrolou shody - vizuální prohlídka, jejímž účelem je ověření, zda veterinární osvědčení nebo jiný doklad provázející produkty odpovídá označení a těmto produktům,
e) fyzickou kontrolou - kontrola produktů, která může zahrnovat i kontrolu balení a teploty, jakož i odběr vzorků a jejich laboratorní vyšetření,
f) dovozcem - fyzická nebo právnická osoba, která plní povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Společenství1f), a souvisejících s dovozem zásilky na území členských států (dále jen „území Unie“),
g) zásilkou - určité množství produktů téhož druhu, na něž se vztahuje totéž veterinární osvědčení nebo jiný doklad, přepravované týmž dopravním prostředkem a pocházející z téže třetí země nebo části třetí země,
h) pohraniční veterinární stanicí - stanoviště hraniční kontroly určené a schválené Evropskou komisí (dále jen "Komise") k provádění pohraniční veterinární kontroly produktů přicházejících z třetích zemí na hranice některého z členských států Evropské unie (dále jen "členský stát"),
i) dovozem - propuštění produktů do volného oběhu, jakož i záměr propustit produkty do volného oběhu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Společenství1g),
j) dovozními podmínkami - veterinární požadavky na dovážené produkty, stanovené zákonem, touto vyhláškou a zvláštními právními předpisy2) v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropské unie,
k) příslušným úřadem - ústřední úřad členského státu oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo úřad, jemuž byla tato pravomoc svěřena.
1b) Příloha I rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES.
1b) Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.
Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty.
1d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).
1e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.
1f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex).
1g) Čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008.
2) Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.