přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 1

§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1a) a upravuje
a) místo a způsob provádění pohraniční veterinární kontroly produktů dovážených ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (dále jen "třetí země"), umístění, materiální a personální zabezpečení pohraniční veterinární stanice,
b) součinnost a pomoc dovozců a jejich zástupců (dále jen "dovozce"), poskytovanou orgánům pohraniční veterinární kontroly,
c) podrobnosti o opatřeních, která činí orgány pohraniční veterinární kontroly na základě zjištění, že nejsou splněny dovozní podmínky,
d) rozsah a další náležitosti údajů, které orgány pohraniční veterinární kontroly sdělují prostřednictvím dálkového přenosu dat,
e) požadavky na dovoz produktů určených pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad, a na jejich pohraniční veterinární kontrolu,
f) podrobnosti povolování zpětného dovozu produktů, které byly odmítnuty třetí zemí, a přímých dodávek produktů určených ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě,
g) podrobnosti povolování tranzitu produktů z třetích zemí,
h) případy, kdy se na dovážené produkty nevztahují některá ustanovení o dovozu produktů z třetích zemí.
(2) Veterinární kontrole podle této vyhlášky podléhají dovážená zvířata a produkty, jejichž seznam je uveden v předpise Evropské unie stanovujícím seznamy zvířat a produktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních stanicích1b).
1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
1a) Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství.
Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.
1b) Příloha I rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES.