přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 373/2003
Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty Příl.2

Příl.2
NÁZEV OBLASTI:

(Směrnice Rady /..../)

1.1.      Členský stát /ISO kód/

1.2.      Rok činnosti /..../

1.3.      Úřední kontroly v místě původu
1.3.1.     Příslušný národní úřad/úřady
1.3.1.1.    Ministerstvo odpovědné za koordinaci kontrol:
        /text/
1.3.1.2.    Odbor odpovědný za sektor činnosti: /text/
1.3.1.3.    Ministerstvo/orgán odpovědné  za  předávání
        informací Komisi
1.3.1.3.1.   Název: /text/
1.3.1.3.2.   Poštovní adresa: /text a kód/
1.3.1.3.3.   Tel. číslo: /..../
1.3.1.3.4.   Faxové číslo: /..../
1.3.1.3.5.   E-mail (Inforvet): /text a kód/
1.3.2.     Počet podniků podléhajících úředním kontrolám
        v místě původu:
1.3.2.1.    Jatky /..../
1.3.2.2.    Bourárny /..../
1.3.2.3.    Skladovací podniky /..../
1.3.3.     Počet míst určených ke kontrolám v místě určení
        (vypočítá  se  na  základě  průměrného ročního
        pracovního času příslušné kategorie):
1.3.3.1.    Jatky /..../
1.3.3.1.1.   Veterinární lékaři /..../
1.3.3.1.2.   Veterinární asistenti (technici) /..../
1.3.3.1.3.   Jiné kategorie personálu /..../
1.3.3.2.    Bourárny /..../
1.3.3.2.1.   Veterinární lékaři /..../
1.3.3.2.2.   Veterinární asistenti (technici) /..../
1.3.3.2.3.   Jiné kategorie personálu /..../
1.3.3.3.    Skladovací podniky:
1.3.3.3.1.   Veterinární lékaři /..../
1.3.3.3.2.   Veterinární asistenti (technici) /..../
1.3.3.3.3.   Jiné kategorie personálu /..../
1.3.4.     Množství podléhající kontrole:
1.3.4.1.    Počet zvířat poražených na jatkách:
1.3.4.1.1.   Skot
1.3.4.1.1.1.  Dospělý skot /..../
1.3.4.1.1.2.  Mladý skot /..../
1.3.4.1.2.   Lichokopytníci/koňovití /..../
1.3.4.1.3.   Prasata /..../
1.3.4.1.4.   Ovce /..../
1.3.4.1.5.   Kozy /..../
1.3.4.2.    Hmotnost masa (v tunách) při vstupu do bouráren
        /..../
1.3.4.3.    Hmotnost masa (v tunách) při vstupu do skladovacích
        podniků /..../
1.3.5.     Počet provedených laboratorních vyšetření:
1.3.5.1.    Jatky /..../
1.3.5.1.1.   Testy na rezidua a kontaminanty /..../
1.3.5.1.2.   Bakteriologická vyšetření masa, včetně testů na
        patogeny /..../
1.3.5.1.3.   Testy na trichinely a jiné parazity /..../
1.3.5.1.4.   Jiné testy /..../
1.3.5.2.    Bourárny /..../
1.3.5.2.1.   Bakteriologická vyšetření masa, včetně testů na
        patogeny /..../
1.3.5.2.2.   Jiné testy /..../
1.3.5.3.    Skladovací podniky:
1.3.5.3.1.   Bakteriologická vyšetření masa, včetně testů na
        patogeny /..../
1.3.5.3.2.   Jiné testy /..../
1.3.6.     Počet kontrol jiných  než jsou bakteriologická
        vyšetření prováděných příslušným úřadem:
1.3.6.1.    Jatky /..../
1.3.6.1.1.   Pravidelné kontroly podniků /..../
1.3.6.1.2.   Verifikace provedených opatření samokontroly /..../
1.3.6.2.    Bourárny /..../
1.3.6.2.1.   Pravidelné kontroly podniků /..../
1.3.6.2.2.   Verifikace provedených opatření samokontroly /..../
1.3.6.3.    Skladovací podniky:
1.3.6.3.1.   Pravidelné kontroly podniků /..../
1.3.6.3.2.   Verifikace provedených opatření samokontroly /..../
1.3.7.     Kvantitativní výsledky kontrol v místě původu:
1.3.7.1.    Jatky /..../
1.3.7.1.1.   Podniky
1.3.7.1.1.1.  Nově schválené /..../
1.3.7.1.1.2.  Dočasně pozastavené /..../
1.3.7.1.1.3.  Trvale pozastavené /..../
1.3.7.1.2.   Prohlídka před poražením (ante mortem)
1.3.7.1.2.1.  Zvířata definitivně vyloučená z porážky pro lidskou
        spotřebu /..../
1.3.7.1.3.   Prohlídka po poražení (post mortem)
1.3.7.1.3.1.  Počet zabavených celých těl /..../
1.3.7.2.    Bourárny /..../
1.3.7.2.1.   Podniky
1.3.7.2.1.1.  Nově schválené /..../
1.3.7.2.1.2.  Dočasně pozastavené /..../
1.3.7.2.1.3.  Trvale pozastavené /..../
1.3.7.2.2.   Prohlídka
1.3.7.2.2.1.  Zabavená tonáž /..../
1.3.7.3.    Skladovací podniky:
1.3.7.3.1.   Podniky
1.3.7.3.1.1.  Nově schválené /..../
1.3.7.3.1.2.  Dočasně pozastavené /..../
1.3.7.3.1.3.  Trvale pozastavené /..../
1.3.7.3.2.   Prohlídka
1.3.7.3.2.1.  Zabavená tonáž

1.4.      Organizace úředních kontrol při příchodu na místo
        určení:
1.4.1.     Příslušný národní úřad/úřady (je-li odlišný od
        úřadu uvedeného v bodě 1.3.1.)
1.4.1.1.    Ministerstvo  odpovědné za  koordinaci kontrol:
        /text/
1.4.1.2.    Odbor odpovědný za sektor činnosti: /text/
1.4.1.3.    Ministerstvo/orgán odpovědné za předávání informací
        Komisi
1.4.1.3.1.   Název: /text/
1.4.1.3.2.   Poštovní adresa: /text a kód/
1.4.1.3.3.   Tel. číslo: /..../
1.4.1.3.4.   Faxové číslo: /..../
1.4.1.3.5.   E-mail (Inforvet): /text a kód/
1.4.2.     Počet podniků podléhajících úředním kontrolám při
        příchodu na místo určení: /..../
1.4.3.     Počet míst  určených k úředním  kontrolám při
        příchodu na místo určení (vypočítá se na základě
        průměrného  ročního  pracovního  času  tohoto
        personálu) /..../
1.4.4.     Množství dodané do místa určení z jiných členských
        států: /..../
1.4.5.     Počet úředních kontrol  při příchodu na místo
        určení:
1.4.5.1.    Kontroly dokladů: /..../
1.4.5.2.    Kontroly totožnosti: /..../
1.4.5.3.    Fyzické kontroly:
1.4.5.3.1.   Další veterinární kontroly /..../
1.4.5.3.2.   Laboratorní vyšetření
1.4.5.3.2.1.  Testy na rezidua a kontaminaty /..../
1.4.5.3.2.2.  Bakteriologická vyšetření masa, včetně testů na
        patogeny /..../
1.4.5.3.2.3.  Jiné testy /..../
1.4.6.     Výsledky fyzických kontrol při příchodu na místo
        určení:
1.4.6.1.    Kontroly dokladů:
1.4.6.1.1.   Neschválený podnik původu /..../
1.4.6.1.2.   Chybějící doklad /..../
1.4.6.1.3.   Doklad nevyhovuje /..../
1.4.6.2.    Kontroly totožnosti:
1.4.6.2.1.   Doklad se neshoduje s masem /..../
1.4.6.2.2.   Chybí údaje, označení nebo úřední razítko /..../
1.4.6.2.3.   Vyšetření s nepříznivým výsledkem
1.4.6.2.3.1.  Maso /..../
1.4.6.2.3.2.  Dopravní prostředek /..../
1.4.6.3.    Fyzické kontroly s nepříznivým výsledkem:
1.4.6.3.1.   Další veterinární kontroly /..../
1.4.6.3.2.   Laboratorní vyšetření /..../

1.5.      Úřední kontroly při vstupu:
1.5.1.     Příslušný národní úřad/úřady (je-li odlišný od
        úřadu uvedeného v bodě 1.4.1.):
1.5.1.1.    Ministerstvo odpovědné za koordinaci kontrol: /text/
1.5.1.2.    Odbor odpovědný za sektor činnosti: /text/
1.5.1.3.    Ministerstvo/orgán odpovědné za předávání informací
        Komisi
1.5.1.3.1.   Název: /text/
1.5.1.3.2.   Poštovní adresa: /text a kód/
1.5.1.3.3.   Tel. číslo: /..../
1.5.1.3.4.   Faxové číslo: /..../
1.5.1.3.5.   E-mail (Inforvet): /text a kód/
1.5.2.     Počet zásilek podléhajících úředním kontrolám při
        vstupu: /..../
1.5.3.     Počet úředních kontrol při vstupu:
1.5.3.1.    Kontroly dokladů /..../
1.5.3.2.    Jiné kontroly /..../
1.5.4.     Výsledky úředních kontrol při vstupu:
1.5.4.1.    Kontroly dokladů /..../
1.5.4.2.    Jiné kontroly /..../