přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 373/2003
Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty § 13

§ 13
(1) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona
a) sdělí Komisi a členským státům podmínky a postupy, které uplatňuje při obchodování se živočišnými produkty uvedenými v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce a obchodování s nimiž podléhá veterinárním kontrolám podle této vyhlášky,
b) předkládá Komisi požadované informace o veterinárních kontrolách prováděných podle této vyhlášky,
c) sdělí Komisi a příslušným úřadům členských států na základě jejich odůvodněné žádosti o poskytnutí spolupráce a pomoci, zda jsou dodržovány právní předpisy v oblasti její působnosti, zda a jaká byla přijata opatření k zajištění dodržování povinností a požadavků stanovených těmito právními předpisy, a to v rozsahu a způsobem stanoveným předpisem Evropských společenství.3a)
(2) Informace podle odstavce 1 písm. b) se podávají
a) za každý kalendářní rok, a to vždy nejpozději 1. května roku následujícího po roce, v němž byly kontroly provedeny,
b) podle jednotlivých sektorů činnosti uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
c) v elektronické podobě v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.
3a) Směrnice Rady 89/608/EHS ze dne 21. listopadu 1989 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění správného uplatňování veterinárních a zootechnických právních předpisů.