přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 373/2003
Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty § 1

§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje
a) způsob provádění veterinární kontroly živočišných produktů určených k obchodování v místě původu a při příchodu na místo určení,
b) součinnost a pomoc osob, které získávají, vyrábějí, zpracovávají, ošetřují, balí, skladují, přepravují a uvádějí do oběhu živočišné produkty (dále jen "zacházejí se živočišnými produkty"), poskytovanou orgánům provádějícím veterinární kontroly uvedené pod písmenem a),
c) podrobnosti o opatřeních, která činí orgány provádějící veterinární kontroly uvedené pod písmenem a) na základě zjištění, že nejsou splněny podmínky stanovené pro obchodování, jakož i postup v případě, že v souvislosti s těmito opatřeními dojde ke sporu mezi osobou zacházející se živočišnými produkty a orgány provádějícími veterinární kontrolu při příchodu na místo určení,
d) lhůtu, v níž lze požádat o vydání osvědčení zdravotní nezávadnosti, jež provází živočišné produkty určené k obchodování, náležitosti a dobu platnosti tohoto osvědčení, jak a na základě čeho se toto osvědčení vydává.
1) Směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 92/67/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se mění směrnice 89/662/EHS o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné produkty.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek produkce určitých produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a jejich uvádění na trh, a kterou se zrušují směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.