přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 296/2003
Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností § 12

§ 12
Veterinární požadavky na osoby obchodující se skotem nebo prasaty
(K § 9b odst. 3 zákona)
(1) Osoba, která obchoduje se skotem nebo prasaty (dále jen "obchodník"), musí v souladu s § 9b zákona používat pro tato zvířata stáje, jiné prostory a zařízení, jež
a) se nacházejí v oblasti, která nepodléhá omezujícím či zakazujícím veterinárním opatřením,
b) mají
1. stanovenou maximální kapacitu pro jednotlivé druhy zvířat, pro něž budou budovy užívány,
2. vhodná zařízení pro nakládání a vykládání zvířat, a je-li to třeba, pro ustájení, napájení, krmení a nezbytné ošetření zvířat. Tato zařízení musí být dobře čistitelná a dezinfikovatelná,
3. vhodný prostor pro skladování krmiva a steliva,
4. odpovídající prostředky pro čištění a dezinfekci,
5. zařízení pro izolaci zvířat dostatečné kapacity, aby v případě výskytu nákazy, nemoci přenosné ze zvířat na člověka nebo jiného onemocnění mohla být všechna zvířata izolována,
6. přiměřený systém pro odvádění odpadních vod a prostor na ukládání hnoje,
7. vhodně vybavené prostory pro vyšetřování zvířat,
c) jsou před použitím vyčištěny a dezinfikovány podle pokynů úředního veterinárního lékaře,
d) jsou pravidelně kontrolovány krajskou veterinární správou z hlediska dodržování stanovených veterinárních požadavků [§ 49 odst. 1 písm. g) zákona].
(2) Žádost o schválení obchodníka obsahuje
a) údaje o obchodníkovi (jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu), identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a oprávnění, na jehož základě vykonává svou činnost,
b) výčet, popis a umístění stájí, jiných prostorů a zařízení, jakož i prostředků používaných k činnosti a doklad o jejich způsobilosti k této činnosti.
(3) Obchodník zaznamenává následující údaje:
a) údaje o chovateli (jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu), datum nákupu zvířat, jejich počet a kategorii, označení zvířat, jde-li o skot, anebo registrační číslo hospodářství původu, jde-li o prasata, registrační číslo dopravce nebo registrační značku vozidla přivážejícího zvířata,
b) údaje o kupujícím (jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu), datum prodeje zvířat, jejich počet a kategorii, označení zvířat, jde-li o skot, anebo registrační číslo hospodářství původu, jde-li o prasata, místo určení zvířat, registrační číslo dopravce nebo registrační značku vozidla odvážejícího zvířata,
c) průběh obchodního případu (vyšetření, ošetření, úhyn, úraz),
d) opisy plánů cesty, veterinárních osvědčení a záznamů o kontrolách,
e) datum provedení dezinfekce budov, datum provedení dezinfekce vozidla po poslední přepravě zvířat, provedené kontroly orgánů vykonávajících státní veterinární dozor.
(4) Krajská veterinární správa ověřuje základní znalosti osob zaměstnávaných obchodníkem o péči o zvířata [§ 9b odst. 1 písm. d) zákona] z dokladů o jejich odbornosti a dosavadní praxi.
(5) Pro žádost podle odstavce 2 a její schvalování platí obdobně § 11 odst. 5 a 6.
8) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.