přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 291/2003
Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech Příl.3

Příl.3
PLÁN SLEDOVÁNÍ
I
Zásady odběru úředních vzorků
1. Plán sledování některých látek a reziduí je zaměřen na dozor a odhalování příčin vzniku nebezpečných reziduí v potravinách živočišného původu v hospodářstvích, na jatkách, v podnicích pro ošetření mléka, v zařízeních na zpracování ryb a ve sběrnách a balírnách (třídírnách) vajec.
2. Úřední vzorky se odebírají v souladu s odpovídající částí této přílohy.
3. U látek skupiny A se dozor zaměřuje na odhalení nedovolené podávání nepovolených látek a přípravků a případného nesprávného podávání povolených látek. Při odběrech vzorků musí být brána v úvahu nejméně následující kritéria: pohlaví, stáří, druh zvířat, systém krmení, všechny dostupné předcházející informace a veškeré důkazy nesprávného použití nebo zneužití látek této skupiny.
4. U látek skupiny B se dozor zaměřuje zejména na kontrolu dodržování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků, stanovených vyhláškou č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1, skupiny I a III, a maximálních hladin pesticidů stanovených vyhláškou č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů, a na sledování koncentrací látek kontaminujících životní prostředí, stanovených vyhláškou č. 53/2000 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se provádějí pouze namátkové odběry, musí být schváleny Komisí.
II
Podrobná pravidla pro odběr úředních vzorků
1. Základní ustanovení
Odběry vzorků včetně jejich úpravy v rámci stanovených pravidel, označení, zajištění ochrany před poškozením jejich obsahu a přepravy do příslušné schválené laboratoře provádějí inspektoři krajské veterinární správy (dále jen "inspektor"). Tito inspektoři předávají vzorky do příslušné schválené laboratoře.
2. Odběry vzorků
2.1. Základní ustanovení
Odběry vzorků musí být organizovány bez předchozího upozornění tak, aby byl vždy zachován moment překvapení. Musí být neočekávané a nesmí být prováděny v nějakém pevně stanoveném čase nebo v některém konkrétním dnu týdne. Odběry vzorků musí být prováděny během celého roku v různých intervalech v zařízeních uvedených v části I bodě 1. Přitom je třeba zohlednit jednak skutečnost, že řada substancí je aplikována pouze v určitých obdobích, jednak další dostupné informace, například použití dosud neznámých substancí, náhlý výskyt nemoci v určitých oblastech, podezření z provádění činnosti v rozporu se zákonem apod.
2.2. Strategie odběru vzorků
Cílem odběru vzorků v rámci plánu sledování je:
a) zjištění všech případů nedovoleného ošetření,
b) kontrola dodržování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků, maximálních hladin pesticidů a koncentrací látek kontaminujících životní prostředí,
c) sledování a zjišťování příčin výskytu reziduí v potravinách živočišného původu.
2.3. Odběr vzorků
2.3.1. Definice
2.3.1.1. Cílený vzorek
Cílený vzorek je vzorek, který je odebrán v souladu se strategií odběru vzorků definovanou v bodě 2.2.
2.3.1.2. Podezřelý vzorek
Podezřelý vzorek je vzorek, který je odebrán na základě
- pozitivního nálezu u vzorku odebraného podle požadavků § 13 této vyhlášky,
- pozitivního nálezu zjištěného v rámci kontrol prováděných v souladu s § 16 této vyhlášky,
- zjištění úředního veterinárního lékaře na jatkách.
2.3.1.3. Namátkový vzorek
Namátkový vzorek je vzorek, který je odebraný podle statistického předpokladu pro poskytování reprezentativních údajů.
2.3.2. Cílený odběr vzorků v hospodářství
2.3.2.1. Kritéria pro výběr
Hospodářství pro odběr vzorků mohou být vybrána pomocí místních znalostí nebo jakékoli jiné závažné informace, jako je typ systému výkrmu, plemeno a pohlaví zvířat. Inspektor provede ohodnocení celého stavu na hospodářství, aby vybral zvířata, od nichž mají být odebrány vzorky. Při tomto ohodnocení musí být mj. uplatňována následující kritéria:
- indikace použití látek s farmakologickým účinkem,
- druhotné pohlavní rysy,
- změny chování,
- stejná úroveň vývoje ve skupině zvířat různého plemene nebo kategorie,
- zvířata s dobrou stavbou a malým množstvím tuku.
2.3.2.2. Typ cíleného vzorku, který má být odebrán
Pro zjišťování látek s farmakologickým účinkem se odeberou odpovídající vhodné vzorky podle ustanovení v plánu sledování.
2.3.3. Cílený odběr vzorků v primárních zpracovatelských zařízeních
2.3.3.1. Kritéria pro výběr
Při provádění hodnocení těl poražených zvířat nebo živočišných produktů, od kterých mají být vzorky odebrány, musí inspektor mj. uplatňovat následující kritéria:
- pohlaví, stáří, druh zvířat a způsob chovu,
- informace o výrobci,
- indikace použití látek s farmakologickým účinkem,
- běžnou praxi vzhledem k podávání zvláštních látek s farmakologickým účinkem v příslušném systému chovu.
Při odběru vzorků je třeba se snažit vyhnout odběru hromadných vzorků od jednoho výrobce.
2.3.3.2. Typ odebraných vzorků
Pro zjišťování látek s farmakologickým účinkem se odeberou odpovídající vhodné vzorky podle ustanovení plánu sledování.
2.4. Množství vzorku
Minimální množství vzorku se definují v plánu sledování. Musí být postačující, aby to umožnilo laboratoři provést analytické postupy nutné pro ukončení vyšetření a potvrzující analýzy.
2.5. Rozdělení do podvzorků
Pokud je to technicky možné, musí být každý vzorek rozdělen do nejméně 2 rovnocenných podvzorků tak, aby každý umožňoval úplný analytický postup. Rozdělení může být provedeno v místě odběru vzorků nebo v laboratoři.
2.6. Nádoby na vzorky
Vzorky musí být odebrány do vhodných nádob, aby byla uchována neporušenost vzorku a aby bylo možno zjistit jeho původ. Nádoby musí především vyloučit možnost záměry vzorku, jeho křížovou kontaminaci a znehodnocení. Nádoby musí být úředně zapečetěny.
2.7. Zpráva o odběru vzorku
Po každém odběru vzorku musí být vyhotovena zpráva. Inspektor uvede ve zprávě o odběru nejméně následující údaje:
- adresu krajské veterinární správy,
- jméno inspektora nebo identifikační kód,
- úřední kódové číslo vzorku,
- datum odběru vzorku,
- jméno a adresu chovatele nebo osoby, která vyrábí a zpracovává živočišné produkty,
- název a adresu hospodářství původu zvířat (při odběru v hospodářství),
- registrační číslo jatek nebo jiného zařízení,
- označení zvířete nebo živočišného produktu,
- druh zvířete,
- odebraný vzorek,
- medikaci během posledních 4 týdnů před odběrem vzorku (při odběru v hospodářství),
- látku nebo skupinu látek pro vyšetření,
- zvláštní poznámky.
Počet stejnopisů zprávy o odběru se stanoví v závislosti na postupu odběru. Zprávu a její stejnopisy podepíše inspektor; v případě odběru v hospodářství se přizve k podpisu zprávy chovatel nebo jeho zástupce.
Originál zprávy o odběru zůstává krajské veterinární správě, která musí zabezpečit, že nepovolané osoby nemohou mít k této zprávě přístup.
Podle potřeby může být o provedeném odběru informován chovatel nebo provozovatel zařízení, v němž se vyrábějí nebo zpracovávají živočišné produkty.
2.8. Zpráva pro laboratoř
Zpráva pro laboratoř obsahuje nejméně následující informace:
- adresu krajské veterinární správy,
- jméno inspektora nebo identifikační kód,
- úřední kódové číslo vzorku,
- datum odběru vzorku,
- druh zvířete,
- odebraný vzorek,
- látku nebo skupinu látek pro vyšetření,
- zvláštní poznámky.
Tato zpráva se doručuje laboratoři společně se vzorky.
2.9. Přeprava a skladování
Plán sledování musí specifikovat vhodné podmínky skladování a přepravy pro každý vzorek (tkáň) pro analýzu, aby byla zaručena stabilita a celistvost vzorku. Zvláštní pozornost musí být věnována přepravním krabicím, teplotě a době, za kterou musí být odebraný vzorek doručen příslušné laboratoři. O jakémkoli nedodržení požadavků plánu sledování laboratoř informuje neprodleně Státní veterinární správu.
III
Počet vzorků a četnost jejich odběru
Stanoví se minimální počet zvířat, od kterých se odebírají vzorky. Každý vzorek musí být vyšetřen na průkaz přítomnosti jedné nebo více látek.
Oddíl 1
Skot, prasata, ovce, kozy a koně
1. Skot:
a) Minimální počet zvířat, která se každoročně kontrolují na přítomnost všech druhů reziduí a látek, musí být roven nejméně 0,4 % skotu poraženého v předchozím roce, a to s rozvržením uvedeným pod písmeny b) a c).
b) Skupina A - 0,25 % se rozdělí takto:
- polovina vzorků se odebírá od živých zvířat v hospodářství (výjimečně může být 25 % vzorků vyšetřovaných na látky skupiny A 5 odebráno z vhodného materiálu - krmiv, pitné vody apod.),
- polovina vzorků se odebírá na jatkách.
Každá podskupina ve skupině A se každoročně kontroluje za použití nejméně 5 % z celkového počtu vzorků odebraných pro skupinu A.
Zbytek vzorků se rozvrhne podle zkušeností a informací získaných v předcházejícím období.
c) Skupina B - 0,15 % se rozdělí takto:
30 % vzorků musí být vyšetřeno na látky skupiny B 1,
30 % vzorků musí být vyšetřeno na látky skupiny B 2,
10 % vzorků musí být vyšetřeno na látky skupiny B 3.
Zbytek vzorků se rozvrhne podle potřeby sledovat další skupiny látek.
2. Prasata:
a) Minimální počet zvířat, která se každoročně kontrolují na všechny druhy reziduí a látek, musí být roven nejméně 0,05 % prasat poražených v předchozím roce, a to s rozvržením uvedeným pod písmeny b) a c).
b) Skupina A - 0,02 %: Vedle odběru vzorků od zvířat na jatkách se provádějí také vyšetření napájecí vody, krmiv, trusu a dalších významných parametrů na úrovni hospodářství. Minimální počet hospodářství, která musí být v tomto případě ročně navštívena, představuje nejméně jedno hospodářství na 100 000 prasat poražených v předcházejícím roce.
Každá podskupina ve skupině A se každoročně kontroluje za použití nejméně 5 % z celkového počtu vzorků odebraných pro skupinu A.
Zbytek vzorků se rozvrhne podle potřeby sledovat další skupiny látek.
c) Skupina B - 0,03 %:
Pro podskupiny musí být dodržen stejný rozvrh jako je uveden pro skot.
Zbytek vzorků se rozvrhne podle potřeby sledovat další skupiny látek.
3. Ovce a kozy:
a) Minimální počet zvířat, která se každoročně kontrolují na všechny druhy reziduí a látek, musí být roven nejméně 0,05 % ovcí a koz starších 3 měsíců, poražených v předchozím roce, a to s rozvržením uvedeným pod písmeny b) a c).
b) Skupina A - 0,01 %:
Každá podskupina ve skupině A se každoročně kontroluje za použití nejméně 5 % z celkového počtu vzorků odebraných pro skupinu A.
Zbytek vzorků se rozvrhne podle potřeby sledovat další skupiny látek.
c) Skupina B - 0,04 %:
Pro podskupiny musí být dodržen stejný rozvrh jako je uveden pro skot.
Zbytek vzorků se rozvrhne podle potřeby sledovat další skupiny látek.
4. Koně: Počet vzorků se stanoví na základě potřeby sledovat skupiny látek v závislosti na zjištěných problémech.
Oddíl 2
Brojleři, vyřazené slepice, krůty, ostatní drůbež
a) Vzorek představuje jedno nebo více zvířat v závislosti na podmínkách vyšetřovacích metod.
b) Pro každou kategorii drůbeže (brojleři, vyřazené slepice, krůty, ostatní drůbež) činí minimální počet každoročně odebraných vzorků nejméně jeden vzorek na 200 tun roční produkce (mrtvá hmotnost) a nejméně 100 vzorků pro každou skupinu látek, pokud roční produkce kategorie ptáků překračuje 5000 tun.
Vzorky se vyšetřují s rozvržením uvedeným pod písmeny c) a d).
c) Skupina A - 50 % všech vzorků:
Jedna pětina těchto vzorků se odebírá na úrovni hospodářství.
Každá podskupina ve skupině A se každoročně kontroluje za použití nejméně 5 % z celkového počtu vzorků odebraných pro skupinu A.
Zbytek vzorků se rozvrhne podle potřeby sledovat další skupiny látek.
d) Skupina B - 50 % všech vzorků:
30 % se vyšetří na látky skupiny B 1,
30 % se vyšetří na látky skupiny B 2,
10 % se vyšetří na látky skupiny B 3.
Zbytek vzorků se rozvrhne podle potřeby sledovat další skupiny látek.
Oddíl 3
Produkty vodního hospodářství
1. Produkty rybného hospodářství:
a) Vzorek představuje jednu nebo více ryb podle velikosti těchto ryb a podle podmínek vyšetřovacích metod.
b) Každoročně se odebere nejméně jeden vzorek na 100 tun roční produkce.
c) Látky nebo rezidua, na jejichž přítomnost jsou vzorky vyšetřovány, a typ vzorků odebíraných na vyšetření se vybírají na základě informací o pravděpodobném používání příslušných látek.
d) Vzorky se vyšetřují s rozvržením uvedeným pod písmeny e) a f).
e) Skupina A - jedna třetina všech vzorků: Všechny vzorky se odebírají na úrovni hospodářství z ryb všech stádií chovu včetně ryb připravených k uvedení do oběhu ke spotřebě.
f) Skupina B - dvě třetiny všech vzorků:
Odběr vzorků se provede
- nejlépe v hospodářství z ryb připravených k uvedení do oběhu ke spotřebě,
- v případě čerstvých ryb buď ve zpracovatelských zařízeních, anebo ve velkoobchodech pod podmínkou, že při pozitivním nálezu bude možno zpětně zjistit hospodářství původu.
Vzorky odebírané v hospodářství se odebírají vždy nejméně z 10 % registrovaných míst chovu.
2. Ostatní produkty vodního hospodářství: Je-li důvod se domnívat, že v případě ostatních produktů vodního hospodářství byly použity chemikálie nebo veterinární přípravky, anebo existuje-li podezření na kontaminaci životního prostředí, musí být zahrnuty do plánu odběru vzorků vzorky odebrané z těchto druhů produktů úměrně k jejich produkci, a to jako doplňkové vzorky k produktům odebraným z rybného hospodářství.
Oddíl 4
Mléko
1. Kravské mléko:
a) Každý úřední vzorek musí být odebrán takovým způsobem, aby bylo možno zpětně zjistit hospodářství původu mléka.
b) Vzorky mohou být odebírány na úrovni
- hospodářství ze sběrného tanku, nebo
- podniku pro ošetření mléka před vyprázdněním cisterny naplněné mlékem.
c) Požadavek zjištění hospodářství původu nemusí být dodržen pro látky skupiny B 3 písm. a), b) a c).
d) Vzorky se odebírají pouze ze syrového mléka.
e) Velikost vzorku závisí na použitých analytických metodách.
f) Ročně se odebírá jeden vzorek na 15 000 tun roční produkce mléka, nejméně však 300 vzorků, které se vyšetřují s rozvržením uvedeným pod písmeny g), h) a i).
g) 70 % vzorků se vyšetří na přítomnost reziduí veterinárních léčivých přípravků. V tomto případě musí být každý vzorek testován na nejméně 4 různé látky z nejméně 3 skupin ze skupin A 6, B 1, B 2 písm. a) a B 2 písm. e).
h) 15 % vzorků se vyšetří na přítomnost reziduí ze skupiny B 3.
i) Zbytek vzorků (15 %) se rozvrhne podle potřeby sledovat další skupiny látek.
2. Mléko od ostatních druhů zvířat (ovcí, koz, koní): Počet vzorků pro tyto druhy zvířat stanoví plán sledování podle úrovně produkce a zjištěných problémů. Mléko od těchto druhů zvířat se zahrnuje do plánu odběru vzorků v podobě dodatečných vzorků ke vzorkům stanoveným pro kravské mléko.
Oddíl 5
Vejce
1. Slepičí vejce:
a) Každý úřední vzorek musí být odebrán takovým způsobem, aby bylo možno zpětně zjistit hospodářství původu vajec.
b) Vzorky mohou být odebrány na úrovni
- hospodářství, nebo
- balírny (třídírny) vajec.
c) Velikost vzorku je nejméně 12 vajec nebo více v závislosti na použitých analytických metodách.
d) Ročně se odebírá jeden vzorek na 1000 tun roční produkce konzumních vajec, nejméně však 200 vzorků. Nejméně 30 % vzorků se odebírá na úrovni balíren (třídíren) vajec. Vzorky se vyšetřují s rozvržením uvedeným pod písmeny e) a f).
e) 70 % vzorků se vyšetří na přítomnost nejméně jedné látky z každé ze skupin A 6, B 1 a B 2 písm. b).
f) 30 % vzorků se vyšetří podle rozvrhu, který musí zahrnovat některá vyšetření látek skupiny B 3 písm. a).
2. Vejce od jiných druhů drůbeže: Počet vzorků pro tyto druhy drůbeže stanoví plán sledování podle úrovně produkce a zjištěných problémů. Vejce od těchto druhů drůbeže se zahrnují do plánu odběru vzorků v podobě dodatečných vzorků k vzorkům stanoveným pro slepičí vejce.
Oddíl 6
Králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina
1. Králičí maso:
a) Vzorek představuje jedno nebo více zvířat od stejného chovatele v závislosti na podmínkách vyšetřovacích metod.
b) Každý vzorek musí být odebrán takovým způsobem, aby bylo možno zpětně zjistit hospodářství původu králíků.
c) Vzorky mohou být odebrány na úrovni
- hospodářství, nebo
- schválených jatek.
d) Na úrovni hospodářství může být proveden také odběr několika dodatečných vzorků napájecí vody a krmiv za účelem kontroly nepovolených látek nebo přípravků.
e) Ročně se odebírá 10 vzorků na 300 tun roční produkce (mrtvá hmotnost) pro prvních 3000 tun produkce a jeden vzorek pro každých dalších 300 tun. Vzorky se vyšetřují s rozvržením uvedeným pod písmeny f) a g).
f) Skupina A - 30 % celkového počtu vzorků:
- 70 % se vyšetří na látky skupiny A 6,
- 30 % se vyšetří na látky dalších podskupin skupiny A.
g) Skupina B - 70 % celkového počtu vzorků:
- 30 % se vyšetří na látky skupiny B 1,
- 30 % se vyšetří na látky skupiny B 2,
- 10 % se vyšetří na látky skupiny B 3.
Zbytek vzorků se rozvrhne podle potřeby sledovat další skupiny látek.
2. Maso zvěře ve farmovém chovu:
a) Velikost vzorku závisí na použité vyšetřovací metodě.
b) Vzorky se odebírají na úrovni zpracovatelského podniku takovým způsobem, aby bylo možno zpětně zjistit farmu původu zvěře.
c) Na úrovni farmy může být proveden také odběr několika dodatečných vzorků napájecí vody a krmiv za účelem kontroly nepovolených látek nebo přípravků.
d) Ročně se odebírá nejméně 100 vzorků, které se vyšetřují podle rozvržení uvedeného pod písmeny e) a f).
e) Skupina A - 20 % celkového počtu vzorků: Většina vzorků se vyšetří na přítomnost látek skupiny A 5 a skupiny A 6.
f) Skupina B - 70 % celkového počtu vzorků:
- 30 % se vyšetří na látky skupiny B 1,
- 30 % se vyšetří na látky skupin B 2 písm. a) a B 2 písm. b),
- 10 % se vyšetří na látky skupin B 2 písm. c) a B 2 písm. e),
- 30 % se vyšetří na látky skupiny B 3.
Zbytek vzorků se rozvrhne podle potřeby sledovat další skupiny látek.
3. Zvěřina:
a) Velikost vzorku závisí na použité vyšetřovací metodě.
b) Vzorky se odebírají na úrovni podniku na zpracování zvěřiny nebo na místě ulovení.
c) Odběr vzorků se provádí tak, aby bylo možno zpětně zjistit honitbu, v níž byla zvěř ulovena.
d) Ročně se odebírá nejméně 100 vzorků.
e) Tyto vzorky musí být odebrány pro analýzu reziduí chemických prvků, popřípadě jiných chemických látek určených plánem sledování.
Oddíl 7
Med
a) Velikost vzorku závisí na použité vyšetřovací metodě.
b) Vzorky se mohou odebírat na jakémkoli místě produkčního řetězce za podmínky, že je možno zpětně zjistit původního výrobce medu.
c) Ročně se odebírá nejméně 10 vzorků na 300 tun roční produkce pro prvních 3000 tun produkce a jeden vzorek pro každých dalších 300 tun. Vzorky se vyšetřují podle rozvržení uvedeného pod písmeny d), e) a f).
d) 50 % celkového počtu vzorků - na látky skupiny B 1 a B 2 písm. c).
e) 40 % celkového počtu vzorků - na látky skupin B 3 písm. a), B 3 písm. b) a B 3 písm. c).
f) Zbytek vzorků se rozvrhne podle potřeby sledovat další skupiny látek, mimo jiné i mykotoxiny.