přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 381/1991
Zákon České národní rady č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky § 17

§ 17
(1) Při závažném nebo opětovném porušení povinností může čestná rada uložit členu Komory některé z těchto disciplinárních opatření:
a) písemné napomenutí,
b) pokutu do výše 30 000 Kčs,
c) podmíněné vyškrtnutí ze seznamu členů Komory,
d) vyškrtnutí ze seznamu členů Komory až na dobu pěti let.
(2) O uložení disciplinárního opatření rozhoduje čestná rada Komory v disciplinárním řízení zahájeném na návrh předsedy revizní komise nebo předsedy revizní komise okresního sdružení.
(3) Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán do dvou měsíců ode dne, kdy se předseda revizní komise nebo předseda revizní komise okresního sdružení o disciplinárním provinění dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(4) Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.
(5) Doručené rozhodnutí, kterým se disciplinární řízení končí a proti kterému se nelze odvolat, je v právní moci a je vykonatelné, s výjimkou uvedenou v odstavci 6.
(6) Byla-li jako disciplinární opatření uložena pokuta, je třeba ji zaplatit do 15 dnů od právní moci rozhodnutí, nestanoví-li rozhodnutí lhůtu delší nebo nestanoví-li rozhodnutí, že pokuta má být zaplacena ve splátkách. Rozhodnutí ukládající toto disciplinární opatření je vykonatelné, jakmile uplyne lhůta k plnění.