přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 381/1991
Zákon České národní rady č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky § 15

§ 15
(1) Revizní komise má nejméně 7 členů a volí tajným hlasováním ze svých členů předsedu revizní komise, který řídí její činnost.
(2) Předseda revizní komise má právo účastnit se zasedání představenstva. Podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení.
(3) Revizní komise
a) kontroluje plnění usnesení sněmu, činnost představenstva a hospodaření Komory,
b) provádí kontrolu dodržování povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a stavovskými předpisy Komory,
c) má právo pozastavit rozhodnutí orgánů Komory, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a se schválenými stavovskými předpisy Komory až do rozhodnutí sněmu.
(4) Při provádění kontrolní činnosti musí být členům revizní komise umožněn přístup ke všem dokladům Komory. Členové Komory jsou povinni předkládat na požádání členům revizní komise doklady podle § 6 odst. 2 a podávat k nim požadovaná vysvětlení.