přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 381/1991
Zákon České národní rady č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky § 13

§ 13
(1) Představenstvo je nejvyšším řídícím a výkonným orgánem Komory.
(2) Představenstvo má 16 až 21 členů. Připravuje a svolává sněm Komory, provádí jeho usnesení a řeší všechny záležitosti Komory, jejichž řešení není vyhrazeno sněmu.
(3) Představenstvo Komory
a) přijímá členy Komory, vede jejich seznam a informuje o zániku členství příslušný okresní výbor,
b) vydává svým členům osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti,
c) vede evidenci vydaných osvědčení,
d) hospodaří s finančními prostředky Komory a spravuje její majetek,
e) hospodaří se sociálním fondem Komory, popřípadě s jinými fondy Komory,
f) pravidelně informuje své členy o činnosti orgánů Komory mezi zasedáními sněmu,
g) schvaluje členy Komory do zkušebních a specializačních komisí,
h) svolává sněm Komory nejméně jednou za rok; svolá sněm vždy, požádá-li o to alespoň jedna pětina členů Komory nebo požádá-li o to revizní komise, a to do dvou měsíců.
(4) Představenstvo volí a odvolává tajným hlasováním prezidenta a viceprezidenta Komory.
(5) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za rok.