přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 381/1991
Zákon České národní rady č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky § 12

§ 12
(1) Nejvyšším orgánem Komory je sněm.
(2) Právo účastnit se jednání sněmu mají všichni veterinární lékaři zapsaní v seznamu členů Komory.
(3) Člen Komory může písemně pověřit jiného člena Komory, aby ho na sněmu zastupoval, tlumočil jeho názory a stanoviska a jeho jménem hlasoval. Zastoupený člen Komory se považuje za přítomného na sněmu.
(4) Sněm zejména
a) volí a odvolává tajným hlasováním z řad členů Komory členy představenstva, revizní komise a čestné rady; volební období je dvouleté,
b) schvaluje organizační řád, volební řád, jednací řád, disciplinární řád a další stavovské předpisy,
c) schvaluje rozpočet a hospodaření Komory,
d) zřizuje sociální fond, případně jiné fondy a schvaluje pravidla jejich tvorby a používání,
e) projednává a schvaluje zprávy o činnosti orgánů Komory,
f) může změnit nebo zrušit rozhodnutí představenstva,
g) stanoví výši registračního poplatku a členských příspěvků a jejich rozdělování,
h) schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory.