přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 448/2006
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona Příl.10

Příl.10
Rozsah záznamů o přirozené plemenitbě u koní a oslů a způsob jejich předávání pověřené osobě
A. KONĚ A OSLI (mimo anglického plnokrevníka a klusáka)
1. Chovatel zajišťující přirozenou plemenitbu zaznamenává po každém připuštění předepsané údaje podle pokynů uvedených v tab. č. 18 přílohy č. 8 do připouštěcího rejstříku, který obdrží prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení od osoby pověřené vedením ústřední evidence a vystaví majiteli klisny připouštěcí lístky. V případě, že se pro příslušné plemeno nevede plemenná kniha v ČR, obdrží držitel hřebce připouštěcí rejstřík na základě žádosti přímo od pověřené osoby.
2. Údaje jsou do připouštěcího rejstříku zaznamenávány na základě průkazu koně a potvrzení o původu, pokud bylo vystaveno.
3. Chovatel zajišťující přirozenou plemenitbu předává zpět vyplněný připouštěcí rejstřík prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení osobě pověřené vedením ústřední evidence do konce kalendářního roku.
B. ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK A KLUSÁK
1. Připouštěcí rejstřík u anglického plnokrevníka a klusáka sestává z 4 průpisových připouštěcích lístků se stejným registračním číslem, které obsahují:
a) název a adresu osoby pověřené vedením ústřední evidence
b) název stanice hřebců
c) číslo lístku s označením "pro plnokrevný chov"
d) jméno klisny
e) rok narození klisny
f) otce a matku klisny
g) základní barvu klisny
h) číslo průkazu totožnosti klisny
i) jméno a adresu majitele klisny
j) jméno hřebce, kterým byla klisna zapuštěna
k) data připuštění (první a poslední skok v každé říji)
l) potvrzení držitele hřebce o tom, že byla provedena kontrola totožnosti klisny podle průkazu totožnosti a že klisna byla zapuštěna přirozenou plemenitbou
m) datum vystavení lístku
n) podpis držitele hřebce
2. První dva připouštěcí lístky zůstávají v připouštěcím rejstříku a jsou zaslány pověřené osobě prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení do 21 dnů po skončení připouštěcí sezóny.
3. Třetí lístek je určen pro držitele hřebce.
4. Čtvrtý lístek je určen pro majitele klisny a slouží jako hlášení chovatele o výsledku připouštění a obsahuje vedle údajů uvedených v bodě a) až n):
a) údaje o výsledku připuštění, datum narození, pohlaví a barvu hříběte,
b) datum a podpis majitele klisny
Tento lístek zasílá chovatel prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení osobě pověřené vedením ústřední evidence do 3 týdnů po ohřebení klisny (u klisen, které nemají živé hříbě nejpozději do 31. 8. v roce následujícím po připuštění.