přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 448/2006
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona Příl.4

Příl.4
Testování a posuzování
A. SKOT, ZEBU A BUVOLI
Záznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a posuzování

Tabulka č. 1
------------------------------------------------------------------
A. Chovatel zjišťuje, eviduje a předává oprávněné osobě tyto
  údaje:

1. identifikační číslo zvířete
2. datum zaprahnutí plemenice (u plemen kombinovaných a
  mléčných typů)
3. datum a důvod vyřazení zvířete
------------------------------------------------------------------
B. Oprávněná osoba zjišťuje a eviduje tyto údaje:

1. Pro účely     1.1  identifikační číslo plemenice
  provádění kontroly 1.2  datum provedené kontroly a dobu 
  mléčné užitkovosti    od předchozího dojení      
           1.3  pořadí laktace          
           1.4  množství nadojeného mléka při   
              kontrole v kg           
           1.5  číslo odebraného vzorku      
           
           
2. Pro účely provádění 2.1 identifikační číslo plemenice
  rozborů mléka    2.2 obsah bílkovin, tuku a laktózy
            2.3 další ukazatele kvality mléka    
            

3. Pro účely      3.1 identifikační číslo plemenice
  provádění zkoušky  3.2 datum zkoušky          
  dojitelnosti    3.3 množství nadojeného mléka při  
              kontrole              
            3.4 dobu od počátku do ukončení    
              dojení               
           
4. Pro účely popisu a 4.1 identifikační číslo plemenice
  hodnocení      4.2 datum provedení popisu a     
  zevnějšku        hodnocení                  
            4.3 pořadí laktace               
            4.4 tělesné rozměry               
            4.5 bodové ohodnocení jednotlivých       
              znaků a souhrnné charakteristiky      
------------------------------------------------------------------           
   
Předávání záznamů pověřené osobě
Oprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy zjištěné při testování a posuzování skotu a evidované chovatelem a oprávněnou osobou písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.
Doklad o výběru býka obsahuje

Tabulka č. 2
------------------------------------------------------------------
1. identifikační údaje býka
2. datum narození býka
3. datum a místo výběru býka
4. údaje o původu býka
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název
  a sídlo chovatele
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název
  a sídlo majitele
7. údaje o hmotnosti a zevnějšku býka, popřípadě hodnocení
  růstové schopnosti
8. výsledek výběru, v případě kladného výsledku určení pro
  inseminaci a přirozenou plemenitbu nebo pro přirozenou
  plemenitbu
9. jméno a podpis hodnotitele
------------------------------------------------------------------
B. PRASATA
Při zařazení zvířete ze šlechtitelského chovu do ústřední evidence je mu současně přiděleno
registrační číslo zvířete
, kterým je identifikováno při odhadu plemenné hodnoty.
Záznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a posuzování

Tabulka č. 3
------------------------------------------------------------------
A. Chovatel zjišťuje a eviduje tyto údaje:

1. identifikační číslo a datum narození zvířete
2. ústřední registr kance
3. datum zapuštění a oprasení prasnice
4. počet všech a z toho živě narozených selat
5. identifikační čísla plemenných prasat v odchovu
6. datum vyřazení zvířete z chovu
------------------------------------------------------------------
B. Oprávněná osoba zjišťuje a eviduje tyto údaje:

1. pro účely zařazení  1.1. identifikační číslo prasnice,
  kance a plemenice do    datum nákupu (zařazení do chovu),
  kontroly užitkovosti    plemeno, původ
             1.2. identifikační číslo kance, číslo
               linie a označení kance v ústředním
               registru plemeníků, datum  nákupu
               (zařazení do chovu), plemeno, původ
             1.3. výsledky dosažené při testování a
               posuzování  rodičů  a  vlastní
               užitkovosti
             1.4. výsledky hodnocení zevnějšku před
               zařazením kance do plemenitby

2. pro účely kontroly  2.1. pořadí vrhu
  reprodukčních     2.2. počet všech a z toho  živě 
  vlastností         narozených selat podle pohlaví     
             2.3. identifikační čísla selat ve vrhu 
             2.4. počet struků narozených selat   
             2.5. počet a identifikační  čísla 
               dochovaných selat od 18 do 24 dní 
               věku                 
             
3. pro účely evidence  3.1. čísla selat určených k odchovu
  potomstva         podle pohlaví
             3.2. výsledky testování a posuzování
               výkrmových  vlastností  a  masné
               užitkovosti v polních testech
             3.3. hodnocení zevnějšku odchovávaných
               prasat
             3.4. údaje o prodeji  kanečků  a
               prasniček z chovu
             3.5. vyřazení zvířat z odchovu

4. pro účely testování  4.1. identifikační číslo zvířat
  a posuzování     4.2. věk a hmotnost na začátku testu a 
  výkrmových         při ukončení testu           
  vlastností      4.3. průměrný denní přírůstek  od 
  unifikovaným        narození   do  začátku   testu 
  polním testem       a do konce testu, přírůstek v testu 
             4.4. evidence spotřeby krmiva (podle     
               šlechtitelského programu)           
             4.5. výsledky ultrazvukového měření     
               masné užitkovosti                
------------------------------------------------------------------
Záznamy vedené chovateli a oprávněnými osobami při kontrole užitkovosti
Vstupní doklady v chovech s kontrolou užitkovosti obsahují identifikační údaje ve formě přidělených čísel chovatele a chovu a obsahují zejména hlášení uvedená v tabulce č. 4.
Tabulka č. 4
------------------------------------------------------------------
Název dokladu       Obsah hlášení

Hlášení vrhu       Identifikační číslo  plemenice,
             datum oprasení a počet všech a
             živě narozených selat, popřípadě
             datum zmetání

Hlášení o kontrole   Identifikační číslo plemenice, datum
reprodukčních vlastností kontroly, počet dochovaných selat
             při kontrole v 18 až 24 dnech stáří

Zařazení plemeníka nebo  Identifikační  číslo  zvířete,
plemenice při nákupu v linie a ústřední registr kance,
zahraničí         plemeno, datum narození, struky,
             kód země původu zvířete

Vyřazení plemeníka nebo Linie a ústřední registr kance nebo
plemenice z evidence   identifikační číslo plemenice,
             datum a důvod vyřazení

Lineární hodnocení typu, Linie a ústřední registr kance nebo
konstituce a zevnějšku  identifikační číslo plemenice, body
             za hodnocení

Hlášení potomstva     Identifikační číslo matky,
             identifikační čísla selat, pohlaví,
             počet struků

Výkaz o výsledcích    Identifikační číslo selete  a
vlastníužitkovosti    výsledky zjištěné při testování
             vlastní užitkovosti

Hlášení o prodeji     Identifikační číslo zvířete,
             výsledek hodnocení,
             identifikační údaje
             kupujícího

Hlášení o výsledku    Identifikační číslo zvířete, markery
zjišťování genetických
markerů
------------------------------------------------------------------
Předávání záznamů pověřené osobě
Oprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy zjištěné při testování a posuzování prasat a evidované chovatelem a oprávněnou osobou pověřené osobě.
Tyto údaje jsou předávány jako hlášení formou vstupních dokladů písemně nebo pomocí elektronických médií a to jedenkrát týdně, pokud dojde ke změně těchto údajů.
C. OVCE A KOZY
Záznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a posuzování
Tabulka č. 5
------------------------------------------------------------------
A. Chovatel zjišťuje a eviduje tyto údaje:            
 
1. identifikační číslo a datum narození plemenice        
2. datum porodu                         
3. četnost vrhu a pohlaví narozených mláďat a jejich identifikační      
  čísla                       
4. datum a důvod vyřazení plemenice a plemeníka         
5. identifikační číslo a označení plemeníka v ústředním registru 
------------------------------------------------------------------
B. Oprávněná osoba zjišťuje a eviduje tyto údaje:        
------------------------------------------------------------------
1. pro účely   1.1. identifikační číslo plemenice       
testování a   1.2. označení plemeníka v ústředním registru
posuzování    1.3. datum porodu plemenice  
reprodukce a   1.4. počet všech a z toho živě narozených   
růstových       mláďat podle pohlaví                        
schopností    1.5. počet odchovaných mláďat na vrh      
         1.6. identifikační čísla jehňat a kůzlat    
         1.7. živou hmotnost jehňat u všech typů s    
           výjimkou dojených plemen ovcí a živou
           hmotnost kůzlat masných plemen koz            
         1.8. živou hmotnost beranů a kozlů při     
           hodnocení                    
------------------------------------------------------------------         
2. pro účely   dojivosti  2.1. typ prováděné kontroly    
testování a         2.2. datum provedené kontroly
posuzování          2.3. pořadí laktace   
mléčné            2.4. množství nadojeného mléka 
užitkovosti u           při kontrole v kg     
dojných plemen  -------------------------------------------------      
ovcí a koz    mléčných  2.5. obsah bílkovin, tuku a laktózy      
         složek                 
------------------------------------------------------------------
3. pro účely   vlna ovcí  3.1. datum kontroly stříže vlny  
testování a         3.2. hmotnost nastříhané potní
posuzování            vlny   
produkce potní  -------------------------------------------------                      
vlny a srsti u  srst koz  3.3. datum kontroly stříže nebo
vlnařských            vyčesávání
plemen ovcí a        3.4. množství nastříhané nebo             
srstnatých            vyčesané potní srsti
plemen koz             
------------------------------------------------------------------                      
4. pro účely   plemenných 4.1. identifikační číslo zvířete  
popisu a     a chovných 4.2. datum narození, plemeno a
hodnocení    ovcí a koz    užitkový typ
zevnějšku          4.3. datum hodnocení            
               4.4. výsledky hodnocení
------------------------------------------------------------------
Předávání záznamů pověřené osobě
Oprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy zjištěné při testování a posuzování ovcí a koz a evidované chovatelem a oprávněnou osobou písemně nebo pomocí elektronických medií pověřené osobě průběžně, nejpozději však 15. 1. a 15. 8. kalendářního roku.
Doklad o výsledku výběru plemeníka obsahuje:
Tabulka č. 6
------------------------------------------------------------------
1. datum a místo konání výběru
2. identifikační číslo, datum narození, plemennou příslušnost
3. údaje o původu
4. jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a
  sídlo chovatele
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a
  sídlo majitele
6. údaje o plemenné hodnotě plemeníka, případně živé hmotnosti
  stanovené šlechtitelským programem, s výjimkou plemeníků z
  dovozu, hmotnosti a zevnějšku plemeníka
7. výsledek výběru
8. jméno a podpis hodnotitele
------------------------------------------------------------------
D. DRŮBEŽ
Záznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a posuzování
Tabulka č. 7
------------------------------------------------------------------------
1. reprodukční vlastnosti - líhnivost z vložených násadových
  vajec

2. užitkové vlastnosti - snáška a hmotnost vajec

3. exteriérové znaky - jsou hodnoceny podle bodové stupnice na 
  základě stanovených standardů jednotlivých plemen a hybridů,
  přičemž se hodnotí      a) plemenný typ, rámec a pohlavní výraz
                b) hlava
                c) trup
                d) krk, křídla, ocas a nohy
                e) charakter a zbarvení peří
                f) konstituce, stavba kostry a kondice
------------------------------------------------------------------------
Tyto vlastnosti a znaky se hodnotí podle vlastních šlechtitelských a hybridizačních programů. Výsledky hybridizace a testace kombinační návaznosti linií a populací drůbeže jsou podkladem pro výběr nejvhodnějších finálních hybridů. K plemenitbě drůbeže mohou chovatelé používat plemeníky a plemenice, ze kterých je potomstvo prověřováno v tuzemských testačních zařízeních.
Předávání záznamů pověřené osobě
Oprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy zjištěné při testování a posuzování drůbeže a evidované chovatelem a oprávněnou osobou písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.
E. VČELY
Záznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a posuzování
Rodokmenová karta
(rodokmen matky) obsahuje záznamy o 3 generacích předků, ve kterých jsou uvedeny v každé generaci evidenční číslo matky a evidenční číslo matky trubců, kterými byla matka osemeněna.
Záznam o kontrole užitkovosti a dědičnosti
, který je přílohou rodokmenové karty obsahuje údaje obsažené v tabulce č. 8.
Tabulka č. 8
------------------------------------------------------------------------
1. datum vylíhnutí matky
2. datum inseminace
3. začátek kladení
4. datum případné expedice
5. místo umístění matky a číslo včelstva, kam byla přidána
6. údaje o      a. celková užitkovost včelstva v kg a v %
            zhodnocení včelstva
            za 1. - 3. užitkový rok
           b. mírnost,  sezení, rojivost,celkový
            rozvoj, stavba
           c. tolerance k nemocem
7. údaje o výměně matky nebo o její ztrátě
8. údaje o průměrné užitkovosti potomstva (matek - dcer) za 1.
  užitkový rok
------------------------------------------------------------------------