přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 91/1996
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech § 17

§ 17
Vzorkování a laboratorní zkoušení
(1) Vzorkování a laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů provádí ústav v rámci úřední kontroly nebo na vyžádání.
(2) Ústav může k provádění některých laboratorních zkoušek udělit pověření osobám, které o to požádají, (dále jen "provozovatelé laboratoří").
(3) Seznam laboratoří ústavu provádějících laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci výkonu úřední kontroly a seznam osob oprávněných provádět laboratorní zkoušky zveřejní ústav na svých internetových stránkách.
(4) Žádost o udělení pověření musí obsahovat
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo výkonu činnosti, bydliště a identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou,
b) údaje o přístrojovém vybavení laboratoře,
c) údaje o vzdělání pracovníků laboratoře,
d) rozsah činností, pro které má být pověření uděleno.
(5) Ústav udělí pověření podle odstavce 2 nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti, jestliže
a) laboratorní vybavení odpovídá předpokládanému rozsahu a druhu činnosti, o niž se žádá,
b) laboratorní zkoušky budou provádět osoby minimálně se středoškolským vzděláním chemického nebo biologického zaměření,
c) výsledky laboratorních zkoušek při ověřovací zkoušce byly shledány v rozmezí tolerancí stanovených pro tyto zkoušky.
(6) Ústav dozírá, zda trvají podmínky, za kterých bylo uděleno pověření podle odstavce 5.
(7) Ústav může pověření změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo pominuly podmínky, za nichž bylo pověření uděleno. Na písemnou žádost provozovatele laboratoře ústav pověření zruší.
(8) Ústav a provozovatelé laboratoří jsou povinni k zajištění objektivity a srovnatelnosti výsledků kontroly postupovat podle požadavků na odběr vzorků a používat metody laboratorního zkoušení, v souladu s předpisem Evropské unie13).
(9) Ústav na svých internetových stránkách zveřejní metody a postupy laboratorního zkoušení při úřední kontrole produktů ke krmení, pokud nejde o metody a postupy stanovené předpisy Evropské unie18).
13) Čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
18) Čl. 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
Nařízení Komise (ES) č. 152/2009, v platném znění.