přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 91/1996
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech § 7

§ 7
Požadavky na provoz a provozovatele
(1) Provozovatel je povinen zajistit, aby
a) provoz splňoval požadavky stanovené předpisem Evropské unie, tímto zákonem a prováděcím právním předpisem,
b) v provozu určeném pro výrobu krmiv, doplňkových látek nebo premixů byl před výrobou, v průběhu výroby a po jejím ukončení technicky umožněn bezpečný přístup pro odběr vzorků za účelem ověření jakosti a zdravotní nezávadnosti,
c) krmiva, doplňkové látky nebo premixy s nadlimitním obsahem nežádoucích látek nebo výskytem zakázaných materiálů byly uskladněny odděleně.
(2) Provozovatel, který provozuje pojízdnou výrobnu krmiv, je povinen oznámit ústavu vždy nejméně 3 pracovní dny před zahájením výroby druh vyráběného krmiva, místo a časový plán výroby krmiv.
(3) Provozovatel9d) je povinen ústavu prokázat, že písemně zpracoval, zavedl a dodržuje postupy systému analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP).
(4) Provozovatel, který vlastní, má v držení, nebo dovezl krmivo, doplňkovou látku nebo premix s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů, nebo výskytem zakázaných materiálů nebo radioaktivní kontaminace, je povinen tuto skutečnost oznámit ústavu a postupovat podle předpisu Evropské unie9e).
(5) Provozovatel je povinen záznamy vedené podle předpisu Evropské unie3c) uchovávat po dobu 3 let.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) požadavky na provozy a výrobní zařízení provozů podle jednotlivých činností stanovených předpisem Evropských společenství4),9),
b) podrobnosti označení místa a podrobnosti stanovení časového plánu výroby krmiv podle odstavce 2,
c) požadavky na kontrolu rizik u prvovýrobců9g).
3c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
4) Čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
7) Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
9) Čl. 9 odst. 2 a čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
9d) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005..
9e) Například čl. 15 a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
9g) Příloha I část A bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005..