přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 91/1996
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech § 4

§ 4
Schvalovací řízení
(1) Fyzická nebo právnická osoba může vykonávat činnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20054) pouze se souhlasem ústavu.
(2) O schválení provozu rozhoduje ústav na základě žádosti o schválení provozu5) (dále jen "žádost o schválení") podané na formuláři vydaném ústavem. Ústav zveřejňuje formulář způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Žádost o schválení obsahuje
a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, případně jinou adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno; u právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě jinou adresu určenou pro doručování, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) u fyzických osob se sídlem ve třetí zemi jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice; u právnických osob se sídlem ve třetí zemi sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,
c) kontaktní adresu elektronické pošty, případně telefon, pokud jimi žadatel disponuje,
d) adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci,
e) údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv, a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství6).
(4) Podle druhu činnosti uvedené v odstavci 1 si ústav jako součást žádosti o schválení vyžádá tyto přílohy a kopie dokladů:
a) údaje o krmivu,
b) výrobní postup,
c) technologické schéma výrobního zařízení s popisem a půdorysné uspořádání výrobního provozu,
d) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů,
e) plán kontroly jakosti,
f) ověření homogenity doplňkových látek v krmivech a premixech,
g) údaje o krmivu dováženém ze třetí země,
h) písemné prohlášení dovozce, že výrobek pochází z provozu, který splňuje požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20053c),
i) doklad o patentové ochraně,
j) kopie osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby podle § 6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle § 6 odst. 3,
k) doklad o registraci podnikání,
l) prohlášení distributora, že krmivo splňuje podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20053c) a
m) písemné prohlášení o zpracování analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP)3c).
(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené ve schvalovacím řízení správní poplatek podle zvláštního právního předpisu22) a náklady za odborné a zkušební úkony spojené se schvalovacím řízením ve výši stanovené zvláštním právním předpisem o náhradách nákladů za odborné a zkušební úkony23).
(6) Rozhodnutí o schválení provozu obsahuje kromě obecných náležitostí náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. a), b) a d), schvalovací identifikační číslo provozu, popřípadě další údaje týkající se provozu.
(7) Ústav zapíše do registru7) identifikační údaje o schváleném provozu podle odstavce 6.
(8) Ústav rozhodnutí o schválení provozu pozastaví, změní nebo zruší
a) na písemnou žádost provozovatele, nebo
b) v případech stanovených předpisem Evropské unie8).
(9) Provozovatel je povinen na formuláři vydaném ústavem oznámit změny údajů uvedených v žádosti o schválení do 30 dnů od provedení změny.
(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti obsahu příloh k žádosti o schválení podle odstavce 4.
(11) Pokud provozovatel přeruší výkon schvalované činnosti na dobu delší než 1 rok, je povinen o tomto bez zbytečného odkladu písemně informovat ústav.
(12) Jestliže provozovatel oznámí ústavu přerušení výkonu činnosti, je provozování této činnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení této činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Přerušení činnosti provozovatele končí dnem uvedeným v oznámení.
(13) Pokračování v provozování činnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování činnosti přerušeno podle odstavce 12, je provozovatel povinen předem písemně oznámit ústavu. V provozování činnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
(14) Provozovatel je povinen na žádost ústavu bez zbytečného odkladu sdělit, zda činnost vykonává, a doložit doklady prokazující provozování této činnosti26).
3c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
4) Čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
4a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.
4b) Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
5) Čl. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
5a) Čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
5b) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 504 občanského zákoníku.
7) Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
8) Čl. 14 až 16, čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
22) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
23) Vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů.
26) Čl. 15 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.