přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 329/2004
Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Příl.8

Příl.8
Zásady správné pokusnické praxe
Zásady správné pokusnické praxe1) zahrnují:
a) dodržování požadavků podle § 18 písm. a), b) a d),
b) vypracování a uplatňování standardních operačních postupů,
c) zabezpečení vnitřního systému kontroly jakosti provádění zkoušek,
d) dodržování technických požadavků podle § 15 odst.3,
e) dodržování metodik zkoušení přípravků, zkušebních podmínek a cílů zkoušek určených Státní rostlinolékařskou správou,
f) zpracování dokumentace o organizačních a technických podmínkách a uplatňování pravidel činnosti zkušebních zařízení2), která obsahuje:
1. Obecné údaje o zkušebním zařízení2)
1.1 činnosti v oblasti zemědělství
1.2 podíl činností souvisejících s ochranou rostlin
1.3 stav zaměstnanců, včetně sezónních zaměstnanců
1.4 vzdělání a odborná praxe vedoucího zkušebního zařízení
2. Pokusnická činnost
2.1 dosavadní a předpokládané zaměření zamýšlených pokusnických činností
2.2 předpokládaná maximální kapacita zkušebního zařízení v oblasti zkoušek a dalších pokusů s přípravky
2.3 podíl pokusů pro účely získání podkladů pro registraci přípravků na celkovém počtu pokusů s přípravky podle zaměření pokusů
3. Organizační struktura zkušebního pracoviště
3.1 Sídlo
a) stav stálých zaměstnanců a stav sezónních zaměstnanců
b) organizační struktura sídla včetně odpovědnosti v oblasti řízení a při provádění odborných činností
c) organizační a pracovní vztah mezi sídlem a zkušebními místy
3.2 Zkušební místa3)
a) lokalizace
b) vzdělání a odborná praxe vedoucího zkušebního místa
c) stav stálých zaměstnanců a předpokládaný stav sezónních zaměstnanců
d) organizační struktura včetně odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců při řízení zkušebního místa a provádění odborných činností
e) současná a předpokládaná kapacita pro pokusnickou činnost podle zaměření pokusů
4. Zaměstnanci sídla a jednotlivých zkušebních míst
4.1 kvalifikace zaměstnanců, plán jejich dalšího vzdělávání, jejich současné a předpokládané začlenění v systému práce
4.2 výběr, zaškolování a začlenění sezónních zaměstnanců v systému práce
4.3 vnitřní systém školení zaměstnanců v oblasti zabezpečení jakosti práce, pracovních postupů a bezpečnosti práce
4.4 pravidla odměňování zaměstnanců
5. Stavby, prostory a pokusné pozemky sídla zkušebního zařízení a jednotlivých zkušebních míst
5.1 kancelářské prostory a místa pro zpracování informací
5.2 prostory pro archivaci
5.3 prostory pro skladování přípravků
5.4 prostory pro manipulaci s přípravky a pro přípravu vzorků
5.5 laboratorní prostory a místa pro analýzu vzorků
5.6 místa pro uskladnění sklizených rostlin a rostlinných produktů
5.7 místa pro uskladnění techniky a manipulaci s ní
5.8 skleníky
5.9 jiné prostory
5.10 pokusné pozemky
5.10.1 rozloha a využití
5.10.2 rozdělení plochy pozemku na hony, používaný osevní postup a způsob rotace pokusů
5.10.3 systém hnojení, ochrany a kultivace
5.10.4 zabezpečení průběžné vyrovnanosti plochy pozemku
5.10.6 uživatelský vztah zkušebního zařízení a pozemku k právním subjektům.
6. Přístroje a zařízení sídla s zkušebních míst
6.1 zabezpečení činnosti zkušebního zařízení vhodnými přístroji a jinými zařízeními
6.2 zabezpečení seřízení, kalibrace, údržby a vypracování příslušných standardních operačních postupů pro každý využívaný přístroj a zařízení
6.3 vytvoření a zabezpečení stálé aktualizace metrologického řádu organizace
7. Dokumentace, archivace v sídle a na jednotlivých zkušebních místech
7.1 zabezpečení odpovídající literatury, dokumentace a její aktualizace
7.1.1 metodiky provádění pokusů
7.1.2 literatura z oblasti diagnostiky chorob a škůdců
7.1.3 literatura z oblasti biometriky
7.2 využití informačních prostředků
7.3 archivace a zaznamenávání údajů
8. Standardní operační postupy4) a vnitřní systém kontroly jakosti
8.1 zabezpečení vypracování standardních operačních postupů pro odborné činnosti související se zkoušením přípravků
8.2 vytváření a aktualizace standardních operačních postupů
8.3 používání a harmonizace standardních operačních postupů nebo jiných písemně popsaných metod práce v rámci zkušebního místa
8.4 zabezpečení dostupnosti a znalosti standardních operačních postupů zaměstnanci
8.5 zabezpečení používání a kontrola standardních operačních postupů
8.6 vytvoření, zdokumentování a uplatňování vnitřního systému kontroly jakosti
8.7 zapojení zaměstnanců zkušebního zařízení v oblasti metodologie, normalizace, metrologie nebo zkoušení přípravků na národní nebo mezinárodní úrovni.
1) Správnou pokusnickou praxí se rozumí uplatňování souboru pravidel a podmínek pro zkoušení přípravků za účelem posouzení jejich biologické účinnosti s cílem zabezpečit porovnatelnost a spolehlivost výsledků těchto zkoušek a pokusů; tato pravidla se týkají podmínek, za kterých se tyto zkoušky a pokusy plánují, organizují, provádějí, kontrolují, zaznamenávají, předkládají a archivují.
2) "Zkušební zařízení" odpovídá "testovacímu zařízení" podle § 1 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 283/2001 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe).
3) "Zkušební místo" odpovídá "testovacímu místu" podle § 1 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 283/2001 Sb.
4) "Standardní operační postupy"odpovídají standardním operačním postupům podle § 1 odst. 2 písm. i) vyhlášky č. 283/2001 Sb.