přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 327/2004
Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin § 13

§ 13
Přechodná ustanovení
(1) U přípravků, které byly uvedeny do oběhu před nabytím účinnosti této vyhlášky, platí jejich označení k zabezpečení ochrany včel,1) zvěře,2) ryb a dalších vodních organismů podle dosavadních právních předpisů do skončení doby použitelnosti těchto přípravků uvedené na jejich obalu.
(2) Označením přípravku podle dosavadních právních předpisů
a) "Přípravek pro včely toxický" se rozumí označení "Přípravek zvlášť nebezpečný pro včely",
b) "Přípravek pro včely škodlivý" se rozumí označení "Přípravek nebezpečný pro včely",
c) "Pro včely relativně neškodný" se rozumí, že "Přípravek není zvlášť nebezpečný pro včely", ani "Nebezpečný pro včely",
d) "Toxický pro zvířata" se rozumí "Nebezpečný pro suchozemské obratlovce".
(3) Na ochranu včel1) při použití přípravků označených způsobem uvedeným pod písmeny a) až c) v odstavci 2 a na ochranu zvěře2) při použití přípravků označených způsobem uvedeným pod písmenem d) v odstavci 2 se vztahují příslušná ustanovení vyhlášky obdobně.
1) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.
2) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.