přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 382/2004
Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování § 9

§ 9
Postupy při usmrcování zvířat
(K § 5h zákona)
(1) Při usmrcování nebo utrácení zvířat se vždy musí postupovat tak, aby se minimalizovalo utrpení zvířat.
(2) Pokud je třeba před usmrcením nebo utracením zvířata přemísťovat nebo přehánět, musí být
a) osoby, které provádějí činnosti související s přemisťováním zvířat v kontejnerech nebo jejich přepravou a s přeháněním nebo fixací zvířat před jejich usmrcením nebo utracením, poučeny provozovatelem jatek, veterinárním lékařem nebo osobou odborně způsobilou podle § 17 odst. 1 zákona o biologických vlastnostech, nárocích a potřebách zvířat podle jejich pohlaví, věku a původu tak, aby tyto činnosti byly prováděny kvalifikovaným způsobem,
1. o správném zacházení se zvířaty, a pokud se provádí, i o vhodném způsobu přepravy a stanovených organizačních postupech,
2. o způsobu zabezpečení péče o ochranu a pohodu zvířat,
3. o vybavení a užívání prostorů a provozů určených pro živá zvířata,
4. o správném použití pomůcek a nástrojů k pohánění zvířat,
b) pro zvířata, pokud jsou před usmrcením nebo utracením nakládána a vykládána z dopravního prostředku, používána jen místa a zařízení k tomu určená, s parametry uvedenými v § 4 odst. 3,
c) přemístěná zvířata co nejdříve, nejpozději do jedné hodiny a v případě drůbeže, králíků a jiných zvířat přepravovaných v kontejnerech nejpozději do šesti hodin po příjezdu na stanovené místo, vyložena, usmrcena nebo utracena, nestanoví-li veterinární lékař jinak; pokud je zpoždění nevyhnutelné, musí být zvířata chráněna před nepříznivými klimatickými vlivy,
d) zvířata, pokud došlo během přepravy nebo přehánění ke strádání nebo bolestivým stavům, jakož i neodstavená mláďata, ihned usmrcena; pokud okamžité usmrcení není možné, musí být tato zvířata umístěna odděleně a být usmrcena v co nejkratší době, a to nejpozději do dvou hodin od dokončení jejich přepravy nebo přehánění,
e) zvířata, pokud nejsou schopna pohybu, usmrcena tam, kde leží, nebo když je to možné a nevyvolává to zbytečné strádání, musí být převezena na vozíku nebo přemístěna na pohyblivé plošině až na místo usmrcení; nesmí být na místo usmrcení vlečena,
f) zvířata, pokud hrozí na základě jejich druhu, pohlaví, věku nebo původu vzájemné poranění, držena odděleně.
(3) Střelná zbraň, zejména lovecká zbraň, může být použita k usmrcení různých druhů zvířat, zejména pak farmově chovaných jelenovitých. Použití podléhá povolení příslušným orgánem5),6). Střelba musí být prováděna odborně způsobilými osobami a musí být dodržována ustanovení zákona, vyhlášky a zvláštních právních předpisů5),7).
(4) Oddělení hlavy od trupu a zlomení vazu se smí používat výhradně k utrácení drůbeže, a to jen pokud jsou dodržována ustanovení zvláštních právních předpisů5).
(5) Při použití elektrického proudu a plynu CO
2
stanoví příslušný orgán veterinární správy pro utrácení zvířat podle § 7 odst. 3 a 4 hodnotu a dobu působení proudu, jakož i koncentraci a dobu, po kterou musí trvat působení plynu CO
2
.
(6) Vakuová komora, jíž se rozumí přístroj, kde se stavu vzduchoprázdna dosahuje rychle pomocí výkonné elektrické pumpy, je vyhrazena k usmrcování bez vykrvování u zvířat náležejících k farmově chovaným druhům zvěře (křepelky, koroptve, bažanti). Její výjimečné použití podléhá schválení příslušným orgánem veterinární správy, který se ujistí o tom, že
a) vzduchoprázdno ve vakuových komorách je udržováno až do smrti zvířat,
b) zvířata se přepravují skupinově v přepravních kontejnerech, které je možno vložit do vakuových komor, jejichž rozměry jsou předem uzpůsobeny pro tento účel.
(7) Při utrácení hospodářských zvířat podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona
a) utrácení skotu, koní, oslů a jejich kříženců nebo jim hmotností podobných druhů zvířat probíhá ve dvou fázích
1. při omráčení je zvíře fixováno ve fixačním prostoru a omráčeno omračovacím přístrojem s upoutaným projektilem,
2. po uvolnění z fixačního prostoru je zvíře usmrceno elektrickým proudem (hodnota elektrického proudu 1,8 - 2,8 A/napětí 250 V) přiložením elektrod na srdeční krajinu a hřbet do úplného vymizení reflexů, minimálně 25 sekund; ke zlepšení vodivosti elektrického proudu se srdeční krajina a hřbet skotu zvlhčují 5% roztokem chloridu sodného,
b) utrácení prasat, ovcí, koz nebo jim hmotností podobných druhů zvířat probíhá ve dvou fázích
1. při omráčení je zvíře ve fixačním prostoru sprchováno vodou a omráčeno elektrickým proudem (hodnota elektrického proudu 1,5 - 2,5 A/napětí 250 V) přiložením elektrod na hlavu minimálně 2 sekundy,
2. při usmrcení je zvíře ve fixačním prostoru usmrceno elektrickým proudem (hodnota elektrického proudu 1,4 - 2,1 A/napětí 250 V) přiložením elektrod na hruď a při působení elektrického proudu do úplného vymizení reflexů, minimálně 10 až 25 sekund. Pro ovce jsou používány speciální usmrcovací kleště s hroty na kontaktních elektrodách, pro zvýšení vodivosti se místo dotyku elektrod s pokožkou zvířete musí zvlhčit, popřípadě se vlna v těchto místech odstraní ostříháním,
c) usmrcování selat, králíků, hlodavců, drůbeže, holubů nebo jim hmotností podobných druhů zvířat se provádí plynem CO
2
o koncentraci minimálně 70 % v zařízení sestávajícím z nepropustné komory vybavené rozvodem plynu a tlakové nádoby s redukčním ventilem; použitá nepropustná komora musí být vybavena kontrolním přístrojem, který ukazuje nasycení prostoru plynem CO
2
; prostor nepropustné komory je po dobu minimálně čtyř minut po uvolnění rozvodného ventilu tlakové nádoby zaplaven vpustí u dna plynem CO
2
, potom jsou do něj umístěna zvířata minimálně po dobu čtyř minut a musí setrvat ve vytvořeném prostředí až do doby, kdy jsou mrtvá,
d) hejna drůbeže ve velkochovech jsou usmrcena elektrickým proudem (50 Hz, 180 V, 140 mA) ve vodní lázni po dobu minimálně čtyř sekund na zařízení fungujícím jako zkrácená porážecí linka; je rovněž možné postupovat podle písmene c) s využitím kapacitě přizpůsobené nepropustné komory s plynem CO
2
.
5) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.
6) Zákon č. 449/2001 Sb.
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 228/2003 Sb.
7) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb.