přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 197/2005
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh § 4

§ 4
Technická pomoc
(1) Dotaci v rámci opatření technická pomoc lze poskytnout na
a) pořádání praktických kurzů pro chovatele včel bez ohledu na jejich členství ve spolku podle § 3 odst. 1 (dále jen "chovatel včel"), zaměřených na tématiku uvedenou v části A přílohy č. 1,
b) pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele, zaměřených na tématiku uvedenou v části B přílohy č. 1,
c) pořádání přednášek pro chovatele včel, zaměřených na tématiku uvedenou v části C přílohy č. 1,
d) pořízení nových zařízení pro chovatele včel podle části A přílohy č. 2 nejméně v hodnotě 20 000 Kč,
e) vedení včelařských kroužků pro děti a mládež, zaměřených na tematiku uvedenou v části C přílohy č. 1.
(2) Žadatel v žádosti uvede
a) témata praktických kurzů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a),
b) témata seminářů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b),
c) témata přednášek, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. c),
d) druh nových zařízení podle části A přílohy č. 2, na jejichž pořízení požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. d), a závazek chovatele včel, že toto zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let,
e) témata včelařských kroužků, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. e).
(3) K žádosti žadatel přiloží kopii živnostenského oprávnění na příslušnou vzdělávací činnost, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a), b), popřípadě c).
(4) Fond poskytne dotaci na
a) pořádání praktických kurzů pro chovatele včel podle odstavce 1 písm. a), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce, že jednotlivý kurz
1. vedl přednášející, který má vysokoškolské vzdělání, nebo střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání včelař, nebo získal odbornou kvalifikaci učitele odborného výcviku pro obor vzdělání včelař, anebo je držitelem osvědčení získaného v kurzu pro učitele včelařství, schválený žadatelem a uvedený v seznamu předloženém žadateli do 31. ledna v příslušném včelařském roce, v němž má být kurz uskutečněn, spolkem soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto včelařskému roku,
2. trval nejméně 4 hodiny každý den, po který byl pořádán, a
3. navštívilo jej nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání kurzu,
b) pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele podle odstavce 1 písm. b), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce, že jednotlivý seminář
1. vedl přednášející schválený žadatelem,
2. trval nejméně 4 hodiny každý den, po který byl pořádán, a
3. navštívilo jej nejméně 30 funkcionářů organizačních jednotek žadatele, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání semináře,
c) pořádání přednášek pro chovatele včel podle odstavce 1 písm. c), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce, že jednotlivou přednášku
1. vedl přednášející, který má vysokoškolské vzdělání, nebo střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání včelař, nebo získal odbornou kvalifikaci učitele odborného výcviku pro obor vzdělání včelař, anebo je držitelem osvědčení získaného v kurzu pro učitele včelařství, schválený žadatelem a uvedený v seznamu předloženém žadateli do 31. ledna v příslušném včelařském roce, v němž má být přednáška uskutečněna, spolkem soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto včelařskému roku,
2. trvala nejméně 2 hodiny každý den, po který byla pořádána,
3. navštívilo ji nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání přednášky,
d) pořízení nových zařízení podle odstavce 1 písm. d), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce nákup tohoto zařízení a doloží identifikační údaje osoby, která toto zařízení nakoupila (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu), a která se zaváže držet a provozovat zařízení podle odstavce 1 písm. d) nejméně po dobu 5 let,
e) vedení včelařských kroužků pro děti a mládež podle odstavce 1 písm. e), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce, že jednotlivé včelařské kroužky
1. vedl vedoucí včelařského kroužku schválený žadatelem nebo uvedený v seznamu předloženém žadateli do 31. ledna v příslušném včelařském roce, v němž má být vedení kroužku uskutečněno, spolkem soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto včelařskému roku,
2. trvaly v součtu nejméně 50 hodin v příslušném období a
3. navštívilo nejméně 5 členů včelařského kroužku, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání přednášky.
3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.