přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 197/2005
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh § 3

§ 3
Žádost o dotaci
(1) Žádost o dotaci na opatření podle § 2 podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") spolek, který
a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen "žádost"), a
b) sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v České republice, evidovaných podle zvláštního právního předpisu3),
(dále jen "žadatel").
(2) Žádost doručí žadatel Fondu na formuláři vydaném Fondem do 1. srpna ve včelařském roce 12), ve kterém žádá o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen "příslušný včelařský rok").
(3) V žádosti žadatel uvede
a) název spolku, sídlo, identifikační číslo a účel spolku,
b) určení orgánů a osob oprávněných jednat za spolek,
c) údaje o počtu členů spolku ke dni podání žádosti,
d) příslušné opatření podle § 2, na které žádá dotaci, a
e) další údaje nezbytné pro posouzení žádosti v rámci příslušného opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 8.
(4) K žádosti žadatel přiloží
a) úředně ověřenou kopii stanov žadatele,
b) další doklady nezbytné pro posouzení žádosti v rámci příslušného opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 8.
(5) Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2019.
3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
12) Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368.