přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 196/2005
Nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic § 6

§ 6
Přechodná ustanovení
(1) Individuální limity pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka, stanovené chovateli podle nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka, ve znění nařízení vlády č. 446/2003 Sb., se považují za individuální limit prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka podle předpisů Evropských společenství a podle tohoto nařízení.
(2) Individuální limity pro získání prémií na chov bahnic, stanovené chovateli podle nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz, ve znění nařízení vlády č. 445/2003 Sb., se považují za individuální limit prémiových práv na chov bahnic podle předpisů Evropských společenství a podle tohoto nařízení.
(3) Chovatel, který je držitelem individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, stanovených podle nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka, ve znění nařízení vlády č. 446/2003 Sb., popřípadě podle nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz, ve znění nařízení vlády č. 445/2003 Sb., ohlásí do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení převod nebo přechod těchto individuálních limitů Fondu; nesplní-li chovatel tuto ohlašovací povinnost, Fond mu neposkytne národní doplňkovou platbu k přímým podporám14) vztahující se k prémiovým právům na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.
(4) Lhůta pro ohlášení převodu nebo přechodu individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, stanovených podle nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka, ve znění nařízení vlády č. 446/2003 Sb., popřípadě podle nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz, ve znění nařízení vlády č. 445/2003 Sb., a učiněných ode dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, Fondu, činí 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(5) Na ohlášení chovatele, učiněné podle odstavců 3 a 4, se použije ustanovení § 5 přiměřeně.
(6) Individuální limity pro získání prémií na chov koz, stanovené podle nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz, ve znění nařízení vlády č. 445/2003 Sb., nelze uplatnit a pozbývají právní účinky.
(7) Pro rozdělení národní rezervy podle § 2 odst. 1 lze žádost podle ustanovení § 3 odst. 1 podat nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
14) Čl. 128 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.