přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 196/2005
Nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic § 4

§ 4
Snížení nebo odnětí individuálního limitu prémiových práv
(1) Neuplatní-li chovatel v příslušném kalendářním roce v rámci poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám vztahujících se k prémiovým právům na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic15), individuální limit prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic v plné výši16), sníží Fond jeho individuální limit prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic o neuplatněná prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.
(2) Fond sníží individuální limit prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic chovateli, který jej nebo jeho část nabyl od jiného chovatele, a to o 15 % převáděných prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic17); Fond snížení neprovede, jestliže snížení nedosahuje alespoň 1 prémiové právo na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.
(3) Snížení podle odstavce 2 se neprovede, jde-li o převod nebo přechod prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic,
a) v rámci prodeje celého podniku nebo jeho části18),
b) v rámci nájmu podniku nebo jeho části,
c) v rámci darování mezi příbuznými v řadě přímé19),
d) v rámci dědění20),
e) v důsledku zániku právnické osoby bez likvidace15),
f) na dobu určitou, podle předpisu Evropských společenství16).
(4) Snížení podle odstavce 2 se rovněž neprovede, jde-li o vyšší moc nebo o mimořádné ohrožení chovu krav bez tržní produkce mléka, popřípadě bahnic, podle předpisů Evropských společenství21).
(5) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v kalendářním roce, v němž se národní doplňkové platby k přímým podporám, vztahující se k prémiovým právům na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic15), neposkytují.
(6) Jestliže výsledkem postupu podle odstavce 2 je snížení individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, s desetinným číselným zbytkem, počet prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, se zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů.
15) Čl. 143c nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.
16) Čl. 78, 79, 108 a 109 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004.
17) Čl. 117 a 127 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.
18) § 476 a násl. obchodního zákoníku.
19) § 628 a násl. občanského zákoníku.
20) § 460 a násl. občanského zákoníku.
21) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/92.
Čl. 40 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.