přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 196/2005
Nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic § 1

§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") podmínky pro
a) stanovení individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic,
b) naplňování a rozdělování národní rezervy prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic3) za účelem přidělování nového individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic nebo zvyšování individuálního limitu prémiových práv chovateli krav bez tržní produkce mléka, popřípadě chovateli bahnic (dále jen "chovatel")4),
c) nakládání s prémiovými právy na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic,
prováděné Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen "Fond").
1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin.
3) Čl. 122 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.
Čl. 112 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.
4) § 2 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.