přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 245/2004
Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem § 8h

§ 8h
Převod práv na opětovnou výsadbu
(1) V případě převodu práv na opětovnou výsadbu47) uvedených v žádosti o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle § 5 podle tohoto nařízení oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu. Podpora se poskytne nabyvateli ve výši podle § 8d tohoto nařízení bez předchozího klučení vlastní vinice na základě oznámení o provedení opatření podaného nabyvatelem. Fond vychází z údajů o převodech práv na opětovnou výsadbu vedených v registru vinic.
(2) V případě, že nabyvatel bude provádět opatření podle § 5 odst. 2 tohoto nařízení na půdním bloku nebo jeho dílu evidovaném v evidenci jako vinice, nezahájí klučení takové vinice dříve než 4 měsíce po podání změny žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisy Evropské unie43).
26) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.
28) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.
29) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
43) Čl. 81 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
47) Čl. 85i odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
§ 9 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 256/2011 Sb.“.