přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 245/2004
Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem § 8c

§ 8c
Investice
(1) Žádost o podporu na investice podle předpisů Evropské unie18) podává žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního roku.
(2) Žádost o podporu na investice podle předpisu Evropské unie18) pořízené prostřednictvím leasingu podává žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního roku po ukončení leasingové smlouvy. Současně se žádostí doloží žadatel Fondu doklady o úhradě investice.
(3) Žádost o podporu lze podat na zařízení uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pořízené nejdéle 12 měsíců před termínem pro podání žádosti podle odstavce 1 nebo 2.
(4) V žádosti žadatel uvede
a) popis pořízeného zařízení podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a jeho přínosu ke zvýšení výkonnosti podniku18),
b) v případě výměny popis původního zařízení, včetně technických parametrů,
c) v případě výměny místo, kde se nachází původní zařízení,
d) místo, kde se bude nacházet zařízení, na které je požadována podpora.
(5) Žadatel musí investici, která není pořízena prostřednictvím leasingu, provést a doručit Fondu doklady o její úhradě do 31. ledna následujícího kalendářního roku po podání žádosti.
(6) Výměnu původního zařízení lze začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení.
(7) Fond jednotlivé investice posuzuje samostatně.
(8) Žadatel, který pořizuje investici prostřednictvím leasingu podle předpisu Evropské unie31), oznámí Fondu na jím vydaném formuláři uzavření leasingové smlouvy, a to v daném kalendářním roce.
(9) Žádost podle odstavce 2 nelze Fondu podat počínaje dnem 1. srpna 2014.
18) Čl. 15 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
28) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.
29) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
31) Čl. 17 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.