přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 147/2008
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích § 9

§ 9
Vrácení dotace a vyřazení z titulu zachování hospodářského souboru
(1) Zjistí-li Fond, že u vybrané porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého období porušena podmínka podle § 5 písm. c) a pokud se nejedná o změnu porostního typu hospodářského souboru etáže v mezích seznamu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, vyřadí Fond vybranou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.
(2) Zjistí-li Fond, že u vybrané porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého období porušena podmínka podle § 5 písm. d), e) nebo h), vyřadí Fond vybranou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé vybrané porostní skupiny, jíž se porušení podmínky týká.
(3) Fond neuloží vrácení dotace, nesplní-li žadatel závazek podle § 3 odst. 3 písm. a) v důsledku
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),
b) provedení pozemkové úpravy13),
c) zřízení stavby ve veřejném zájmu15),
d) obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav, nebo
e) aktualizace vymezení oblasti Natura 20002).
(4) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky titulu zachování hospodářského souboru, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 19 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky titulu zachování hospodářského souboru po uplynutí příslušného dvacetiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 20 kalendářních let.
(5) Zjistí-li Fond, že plocha vybrané porostní skupiny se již nenachází na území Natura 2000, vyřadí vybranou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru. Vrácení dotace se neuplatní, jestliže se jedná o nesplnění závazku v důsledku aktualizace vymezení oblasti Natura 2000.
2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
13) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16) § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
19) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, v platném znění.
20) § 68 obchodního zákoníku.
21) § 476 až 488i obchodního zákoníku.