přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 147/2008
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích § 8

§ 8
Snížení nebo neposkytnutí dotace
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 4 odst. 3 písm. c), sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 6, o 3 %.
(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 5 písm. c), ale změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže je v mezích seznamu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, sníží dotaci o 50 % a od roku porušení Fond nadále poskytne dotaci ve výši 50 % dotace, a to na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena. Postup podle věty první se nevztahuje na případy, kdy dojde ke změně porostního typu topolový - kód 8 podle § 7a odst. 10.
(3) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku zajištění viditelného označení hranice porostní skupiny uvedenou v § 5 písm. f) nebo § 7 odst. 9, sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 6, o 3 %.
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel ve formuláři jednotné žádosti podle § 4 odst. 4 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie9a) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 1 %9a),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 2 %9a),
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 3 %9a).
9a) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.