přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 147/2008
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích § 6

§ 6
Výše dotace
(1) Sazba dotace na titul zachování hospodářského souboru činí 60 EUR na 1 hektar vybrané porostní skupiny za kalendářní rok.
(2) Výši platby Fond vypočte jako součin plochy vybrané porostní skupiny, na kterou je poskytována dotace na titul zachování hospodářského souboru, a sazby uvedené v odstavci 1.
(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.
(4) Sazba dotace podle odstavců 1 a 2 se sníží o 60 EUR na 1 hektar za kalendářní rok, jde-li o tu část plochy vybrané porostní skupiny, která neleží na území Natura 20002); výši platby Fond vypočte postupem uvedeným v odstavci 2
2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.