přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 147/2008
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích § 3

§ 3
Žádost o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru
(1) Žádost o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru (dále jen „žádost o zařazení“) doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku příslušného dvacetiletého období.
(2) Žádost o zařazení se podává na období 20 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku dvacetiletého období, na které je podávána žádost o zařazení.
(3) Součástí žádosti o zařazení je
a) závazek žadatele, že po stanovenou dobu bude plnit podmínky tohoto nařízení na celé ploše vybrané porostní skupiny,
b) písemný souhlas spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů5), jde-li o žadatele podle § 2 odst. 1 písm. c),
c) souhlas žadatele s využitím dat z plánu nebo osnovy předaných do datového skladu pro účely správních řízení v rámci titulu zachování hospodářského souboru,
d) zákres plochy zařazované vybrané porostní skupiny v mapě v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.
(4) Fond rozhodne o zařazení žadatele do titulu zachování hospodářského souboru, jestliže jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením.
(5) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do titulu zachování hospodářského souboru podle odstavce 4 nelze v žádosti o zařazení změnit plochu vybrané porostní skupiny.
(6) Požádá-li žadatel o vyřazení z titulu zachování hospodářského souboru, Fond žadatele vyřadí, a pokud mu byla na základě jeho žádosti poskytnuta dotace, Fond uloží její vrácení, nejde-li o změnu podle § 7 odst. 2 nebo § 9 odst. 3.
(7) Žádost o zařazení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.
5) § 139 odst. 2 občanského zákoníku.
6) Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.