přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 147/2008
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích § 2

§ 2
Podmínky zařazení do titulu zachování hospodářského souboru
(1) Do titulu zachování hospodářského souboru může být podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podporu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)3), zařazen
a) vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa, vymezeného lesním zákonem jako lesní pozemek4) (dále jen „lesní pozemek“),
b) sdružení vlastníků lesního pozemku, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, nebo
c) spoluvlastník lesního pozemku, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů5),
(dále jen „žadatel“).
(2) Do titulu zachování hospodářského souboru lze zařadit celou porostní skupinu6) na lesním pozemku, která 100 % své plochy leží na území Natura 20002) a nenachází se v katastrálních územích hlavního města Prahy7) (dále jen „vybraná porostní skupina“).
(3) Do titulu zachování hospodářského souboru lze zařadit vybranou porostní skupinu, která má alespoň jednu etáž6), jež splňuje následující podmínky:
a) náleží do jednoho z podporovaných porostních typů hospodářského souboru8) uvedeného v příloze k tomuto nařízení,
b) je ve věku alespoň začátku doby obnovy; pro účely tohoto nařízení se začátek doby obnovy vypočte jako rozdíl mezi obmýtní dobou a polovinou obnovní doby8),
(dále jen „zvolená etáž“).
(4) V případě víceetážové vybrané porostní skupiny musí parciální plocha zvolené etáže, uvedená v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově6) (dále jen „plán nebo osnova“), popřípadě součet parciálních ploch zvolených etáží, dosahovat alespoň 50 % plochy vybrané porostní skupiny.
(5) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu pro vybranou porostní skupinu uloženy v digitální formě v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „datový sklad“).
(6) Žadatel v terénu viditelně označí hranice vybrané porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné.
2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3) Čl. 46 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
4) § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
5) § 139 odst. 2 občanského zákoníku.
6) Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
7) Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
8) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.