přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 239/2007
Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy § 8

§ 8
Vrácení dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a), rozhodne o vrácení poskytnuté dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby na výměru, na které žadatel podmínku porušil.
(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl
a) pod 80 do 70 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 5 %,
b) pod 70 do 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 10 %,
c) pod 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 30 %.
(3) Ustanovení odstavce 1 o vrácení dotace se nepoužije, dojde-li u žadatele k porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) v důsledku
a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi18),
b) provedení pozemkové úpravy19), nebo
c) zřízení stavby ve veřejném zájmu20).
(4) Dojde-li u žadatele k nesplnění podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) v případě stanoveném v předpise Evropských společenství21), zejména v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace22) anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku23), ustanovení o vrácení dotace podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.
18) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
19) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.
20) § 170 zákona č. 183/2006 Sb.
21) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.
22) § 68 obchodního zákoníku.
23) § 476 až 488i obchodního zákoníku.