přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 239/2007
Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy § 3

§ 3
Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění
(1) Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění pro příslušný kalendářní rok doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na Fondem vydaném formuláři po provedení zalesnění, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl pozemek zalesněn; k žádostem doručeným po tomto datu se nepřihlíží.
(2) Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je
a) seznam zalesněných pozemků, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost do půdního bloku6), popřípadě jeho dílu, včetně druhu kultury v evidenci půdy před zalesněním a výměry, druhu a počtu dřevin,
b) výpis z katastru nemovitostí pro zalesňované pozemky, který není starší 3 měsíců,
c) písemný souhlas vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) pozemku se zalesňováním tohoto pozemku, jde-li o žadatele podle § 2 odst. 4 písm. c), d) nebo e),
d) úředně ověřená kopie nájemní smlouvy umožňující dodržet podmínku stanovenou v § 6 odst. 1 písm a), jde-li o žadatele podle § 2 odst. 4 písm. d) nebo e),
e) rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesněného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle zvláštního právního předpisu7); lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu zalesnění, nesmí být delší než lhůta stanovená pro zalesnění podle zvláštního právního předpisu7),
f) vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu v těch případech, kdy zalesněný pozemek je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene nahrazuje doklad podle písmene e), k) a l); lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu zalesnění, nesmí být delší než 24 měsíců,
g) projekt zalesnění, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
h) potvrzení odborného lesního hospodáře, že projekt zalesnění byl zpracován v souladu s vyjádřením Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků a zalesnění bylo provedeno v souladu s projektem zalesnění,
i) doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při zalesnění8),
j) zákres příslušných půdních bloků6), popřípadě jejich dílů v mapě půdních bloků z evidence půdy v měřítku 1 : 10 000, s vyznačením rozmístění jednotlivých druhů dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno,
k) kopie ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzená podatelnou příslušného katastrálního úřadu podle zvláštního právního předpisu9),
l) rozhodnutí o změně využití území podle zvláštního právního předpisu10).
(3) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.
4) § 139 odst. 2 občanského zákoníku.
6) § 3a odst. 3 a 4 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
7) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
9) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10) § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).