přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 39

§ 39
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo jako osoba uvádějící produkt do oběhu dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 2 uvede do oběhu produkt, který obsahuje přidanou látku, nejedná-li se o falšování produktu,
b) v rozporu s § 12 odst. 6 písm. c) falšuje produkt,
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 14a,
d) neuskladní nebalené víno z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země podle § 14b,
e) nabídne ke spotřebě částečně zkvašený hroznový mošt v rozporu s § 15,
f) označí produkt v rozporu s § 16 odst. 1,
g) v rozporu s § 16 odst. 2 označí produkt údajem poukazujícím na zesílený účinek produktu,
h) neuvede v označení jakostního vína stanovené oblasti slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru podle § 16 odst. 3,
i) uvede do oběhu víno s logotypem na obalu v rozporu s § 16 odst. 4 nebo v rozporu s § 16 odst. 4 nesplní povinnost uvést na obalu logotyp,
j) uvede do oběhu víno označené na etiketě údajem, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských společností v rozporu s § 16 odst. 5,
k) v rozporu s § 16 odst. 10 označí jako víno nápoj, který takto označit nelze,
l) uvede do oběhu víno označené kódem podle přímo použitelných předpisů Evropské unie98) upravujících chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů, aniž by bylo ministerstvem rozhodnuto o přidělení kódu podle § 16 odst. 12,
m) v rozporu s § 16 odst. 15 neopatří víno v přepravním obalu etiketou nebo neuvede na etiketě údaje podle § 16 odst. 15,
n) určí nebalené víno jako sudové v rozporu s § 16b odst. 1,
o) neoznámí Ústavu zahájení nebo ukončení prodeje sudového vína v provozovnách podle § 16b odst. 3,
p) prodá sudové víno v rozporu s § 16b odst. 2,
q) označí produkt názvem "zemské víno" v rozporu s § 17 odst. 1,
r) neuvede na etiketě zemského vína údaje podle § 17 odst. 2,
s) označí víno v rozporu s § 17a odst. 1,
t) uvede do oběhu produkt označený názvem "jakostní víno" nebo dovětkem "odrůdové" nebo "známkové" v rozporu s § 18 odst. 2 až 5,
u) neuvede na etiketě jakostního vína údaje podle § 18 odst. 6,
v) uvede na etiketě nepovinné údaje v rozporu s § 18 odst. 7.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo jako osoba uvádějící produkt do oběhu dopustí přestupku dále tím, že
a) uvede do oběhu produkt označený "jakostní víno s přívlastkem" v rozporu s § 19 odst. 4,
b) označí jakostní víno s přívlastkem "známkové" v rozporu s § 19 odst. 12,
c) neuvede na etiketě jakostního vína s přívlastkem údaje podle § 19 odst. 13,
d) uvede na etiketě jakostního vína s přívlastkem údaje v rozporu s § 19 odst. 14,
e) uvede do oběhu jakostní šumivé víno, jakostní šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelský sekt, aromatické jakostní šumivé víno nebo aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti v rozporu s § 20 odst. 2 až 6,
f) označí jakostní šumivé víno, jakostní šumivé víno stanovené oblasti, aromatické jakostní šumivé víno, aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti nebo pěstitelský sekt v rozporu s § 20 odst. 2 až 6,
g) neuvede na etiketě jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu nebo aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti údaje podle § 20 odst. 8,
h) uvede na etiketě jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu nebo aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti údaje v rozporu s § 20 odst. 7, 9 a 10,
i) uvede do oběhu produkt označený názvem "jakostní perlivé víno" v rozporu s § 21 odst. 2,
j) neuvede na etiketě jakostního perlivého vína údaje podle § 21 odst. 3,
k) uvede na etiketě jakostního perlivého vína údaje v rozporu s § 21 odst. 4,
l) označí názvem "jakostní likérové víno" produkt v rozporu s § 22 odst. 2,
m) neuvede na etiketě jakostního likérového vína údaje podle § 22 odst. 3,
n) uvede na etiketě jakostního likérového vína údaje v rozporu s § 22 odst. 4,
o) uvede do oběhu víno originální certifikace v rozporu s povolením podle § 23 odst. 2,
p) neoznačí na etiketě víno originální certifikace podle § 23 odst. 3,
q) neoznačí odalkoholizované víno nebo nízkoalkoholické víno podle § 25 odst. 3,
r) v rozporu s § 27 odst. 1 uvede do oběhu produkt, který je jiný než bezpečný,
s) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 27 odst. 3, odst. 4 písm. a) body 1 až 5, písm. b) body 1 až 4, nebo odst. 6,
t) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 27 odst. 4 písm. a) bod 6, písm. b) body 5 až 7, nebo písm. c),
u) nabízí k prodeji víno v rozporu s § 27 odst. 5,
v) v rozporu s § 27 odst. 7 uvede do oběhu produkt balený v jiných než požadovaných obalech nebo obalových materiálech anebo jakostní víno s přívlastkem plněné v jiných než požadovaných lahvích,
w) neoznačí produkt při skladování v nádobách nebo láhvích podle § 27 odst. 8,
x) prodává víno v rozporu s § 27 odst. 10,
y) nepodá prohlášení o produkci podle § 29 odst. 4 nebo v prohlášení o produkci uvede neúplné nebo nesprávné údaje,
z) neodevzdá prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu nebo vína podle § 29 odst. 5,
aa) uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími společnou organizaci trhu se zemědělskými produkty109), nebo v rozporu s § 8 nebo 9, nebo uvede do oběhu produkty vyrobené z těchto vinných hroznů, nebo
bb) poruší povinnost stanovenou předpisem Evropské unie1) upravujícím oblast vinohradnictví, vinařství nebo obchodu s produkty.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pěstitel dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 2 zakládá ve viniční trati porost rychle rostoucích dřevin,
b) nevede záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektarových výnosech podle § 6 odst. 1,
c) uvede do oběhu hrozny révy vinné v rozporu s § 6 odst. 3,
d) provede opětovnou výsadbu révy bez povolení podle § 9 odst. 5 nebo ji provede v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími společnou organizaci trhu se zemědělskými produkty116),
e) v rozporu s § 9 odst. 3 vyklučí vinici bez souhlasu vlastníka,
f) uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími společnou organizaci trhu se zemědělskými produkty109), nebo v rozporu s § 8 nebo 9, nebo uvede do oběhu produkty vyrobené z těchto vinných hroznů,
g) označí produkt v rozporu s § 16 odst. 1,
h) v rozporu s § 28 odst. 3
1. neoznámí zrušení vinice,
2. neoznámí změny údajů vedených v Registru, nebo
3. nepožádá o přidělení registračního čísla v případě výsadby vinice,
i) nepodá prohlášení o sklizni podle § 29 odst. 1, nebo v prohlášení o sklizni uvede neúplné nebo nesprávné údaje,
j) provede novou výsadbu révy bez povolení podle § 8 odst. 2 nebo 3, nebo ji provede v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími společnou organizaci trhu se zemědělskými produkty109), nebo
k) poruší povinnost stanovenou předpisem Evropské unie1) upravujícím oblast vinohradnictví, vinařství nebo obchodu s produkty.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů podle § 11 odst. 1 a § 43 odst. 4,
b) v rozporu s § 11 odst. 2 písm. a) nedodrží požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost,
c) neodstraní vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktů podle § 11 odst. 2 písm. b),
d) neoznámí výrobu matolinového vína pro vlastní spotřebu podle § 11 odst. 2 písm. d),
e) nezajistí soustavnou kontrolu své produkce nebo nevede anebo neuchovává evidenci o této kontrole podle § 11 odst. 2 písm. e),
f) v rozporu s § 12 odst. 1 použije nepřípustné enologické postupy a ošetřování produktu, nejedná-li se o falšování produktu,
g) v rozporu s § 12 odst. 2 přidá do produktu jakoukoli látku, nejedná-li se o falšování produktu,
h) neoznámí zvyšování nebo snižování obsahu kyselin podle § 12 odst. 4,
i) uchovává v prostorách používaných k výrobě, skladování, plnění, zpracování nebo uvádění do oběhu produktu látky v rozporu s § 12 odst. 5,
j) v rozporu s § 12 odst. 6 písm. a) konzervuje jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami,
k) v rozporu s § 12 odst. 6 písm. b) skladuje ovocné víno nebo jeho směsi v prostorách, kde se skladuje víno,
l) v rozporu s § 13 odst. 1 neoznámí záměr zvyšování cukernatosti,
m) sladí víno v rozporu s § 14 odst. 1 nebo v rozporu s § 14 odst. 2 nepodá hlášení o slazení,
n) vyrobí zemské víno v rozporu s § 17 odst. 1,
o) vyrobí jakostní víno v rozporu s § 18 odst. 1,
p) vyrobí jakostní víno s dovětkem "odrůdové" nebo "známkové", ačkoliv toto víno nesplňuje požadavky stanovené v § 18 odst. 2, 4, 5, nebo na etiketě uvede údaje, pro jejichž uvedení nejsou splněny podmínky podle § 18 odst. 6,
q) vyrobí jakostní víno s přívlastkem v rozporu s § 19 odst. 1, 3, 5 až 11,
r) vyrobí jakostní víno s přívlastkem v rozporu s požadavky podle § 19 odst. 4,
s) uvede pro účely ověření podle § 19 odst. 4 písm. d) nepravdivé údaje,
t) v rozporu s § 19 odst. 15 konzervuje jakostní víno s přívlastkem,
u) vyrobí šumivé víno v rozporu s § 20 odst. 1,
v) vyrobí perlivé víno v rozporu s § 21 odst. 1,
w) vyrobí likérové víno v rozporu s § 22 odst. 1,
x) vyrobí aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj nebo aromatizovaný koktejl v rozporu s § 24 odst. 1,
y) vyrobí odalkoholizované víno, které nesplňuje požadavky podle § 25 odst. 1, nebo nízkoalkoholické víno, které nesplňuje požadavky podle § 25 odst. 2, nebo
z) neuvede v žádosti o zatřídění vína podle § 26 odst. 3 již jednou zatříděné víno,
aa) uvede nepravdivé údaje v žádosti o zatřídění vína podle § 26 odst. 3, nebo
bb) v rozporu s § 26 odst. 4 písm. a)
1. neprovede odběr vzorků vína z šarže, která bude předmětem žádosti o zatřídění, nebo
2. víno po odběru vzorků sceluje nebo s ním provádí jiné enologické postupy nebo ošetření.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku tím, že
a) uvede do oběhu produkt v rozporu s § 16 odst. 4,
b) prodá sudové víno v rozporu s § 16b odst. 2,
c) nezpřístupní při prodeji sudového, čepovaného nebo rozlévaného vína údaje podle § 16 odst. 7, 8 nebo 9,
d) nabízí k prodeji víno v rozporu s § 27 odst. 5,
e) prodává víno v rozporu s § 27 odst. 10, nebo
f) v rozporu s § 27 odst. 11 smísí při prodeji rozlévaného vína víno z načatých obalů určených pro spotřebitele nebo víno smísí ve vinný střik anebo s jiným nealkoholickým nápojem v nepřítomnosti kupujícího nebo neotevře víno v obalu určeném pro spotřebitele o objemu do dvou litrů před kupujícím.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která drží nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého podnikání nebo k obchodním účelům, dopustí přestupku tím, že nevede evidenční knihy, nebo je nepředloží na žádost orgánu dozoru podle § 30 odst. 1 a 2.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), g), h) a l), odstavce 2 písm. p), odstavce 3 písm. a) a e) nebo odstavce 4 písm. l), m), s), aa) a bb),
b) 4 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j), odstavce 2 písm. w), odstavce 3 písm. c), odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 5 písm. c), d) a f),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), f), i), k) a q) až v), odstavce 2 písm. a) až o), q) až s), u), v) a y) až bb), odstavce 3 písm. b), d) a f) až k), odstavce 4 písm. b) až k), n) až r) a t) až z) nebo odstavce 6, nebo
d) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d) a m) až p), odstavce 2 písm. t) a x) nebo odstavce 5 písm. a), b) a e).
1) Nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 3279/1992, nařízení Rady (ES) č. 3378/1994, nařízení Rady (ES) č. 2061/1996 a nařízení Rady (ES) č. 1882/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 122/1994 ze dne 25. ledna 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění ke dni 28. ledna 2009.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína.
Nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“).
Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí.
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 560/2015 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 561/2015 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.
21) Nařízení Rady (EHS) č. 2392/1986.
31) Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 2729/2000.
32) Čl. 26 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
38) Přílohy č. VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
39) Čl. 25 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
40) Přílohy č. V a VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 30 až 33 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
41) Čl. 31 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
45) Čl. 119 odst. 1 písm. g) a čl. 120 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Čl. 58, čl. 64 a příloha XIV část A a B nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
51) Čl. 42 až 46, čl. 54 až 58 a přílohy č. IV až VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
54) Přílohy č. I a V písm. H a I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
55) Příloha č. V písm. I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
61) Příloha č. I body 17 a 18 a přílohy č. IV až VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
62) Příloha č. I body 17 a 18 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Hlava VI nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
63) Přílohy č. IV až VII nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
Příloha č. I bod 14 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
65) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91.
70) Nařízení Komise (ES) č. 436/2009.
75) Nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009.
79) Čl. 70 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 11 až 19 nařízení Komise (ES) č. 884/2001.
98) Čl. 56 odst. 5 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
109) § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
116) Čl. 81 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.