přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 32

§ 32
Rada
(1) Rada je nejvyšším orgánem Fondu; skládá se z 11 členů. Funkční období členů Rady je čtyřleté. Členům Rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Člen Rady má nárok na náhradu výdajů do výše určené zvláštním právním předpisem.81)
(2) Členy Rady jmenuje a odvolává ministr zemědělství (dále jen "ministr"), přičemž jednoho člena Rady jmenuje z řad zaměstnanců ministerstva, jednoho člena Rady z řad zastupitelstva Jihomoravského kraje a 9 členů Rady na návrh vinohradnických a vinařských sdružení.64)
(3) Členy Rady může ministr v případě zjištění závažného porušení povinností vyplývajících z funkce člena Rady odvolat na návrh Dozorčí rady nebo na návrh toho, kdo navrhoval člena podle odstavce 2.
(4) Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě. Členství v Radě může být stejnou osobou vykonáváno nejvýše tři po sobě následující funkční období; stejná osoba se může opětovně stát členem Rady nejdříve po uplynutí 2 let, kdy nebyla členem Rady.
(5) Předsedu a místopředsedu Rady volí a odvolává z řad svých členů Rada.
(6) Členství v Radě zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením,
d) odvoláním.
(7) Na uvolněná místa členů Rady jmenuje ministr do 60 dnů nové členy z návrhů, které ve lhůtě 30 dnů došly.
(8) Do působnosti Rady patří
a) předkládat návrh finančního plánu Fondu a účetní závěrku Fondu Dozorčí radě ke kontrole, dohledu a schválení,
b) rozhodovat o využití finančních prostředků Fondu,
c) rozhodovat o poskytování podpor z Fondu,
d) jmenovat a odvolávat ředitele, dohlížet na jeho činnost a stanovovat výši jeho mzdy,
e) předkládat Dozorčí radě ke schválení organizační řád Fondu,
f) schvalovat jednací řád Rady a výroční zprávu Fondu,
g) předkládat Dozorčí radě a Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu Fondu k projednání a posouzení,
h) sestavovat plán činnosti Fondu.
(9) Jednání Rady svolává a řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady, popřípadě nejstarší člen Rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Radě. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Rady.
(10) Jednání Rady se může účastnit ředitel a předseda Dozorčí rady; požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.
(11) Rada zasedá podle potřeby Fondu, nejméně čtyřikrát ročně.
64) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 20f a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
81) Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.