přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 31

§ 31
(1) Zřizuje se Vinařský fond (dále jen "Fond") se sídlem v Brně.
(2) Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvod a podporu státu podle tohoto zákona o žádostech o poskytnutí podpor z prostředků Fondu nebo při rozhodování o povinnosti vrátit návratnou část poskytnuté podpory na výsadbu vinice a obnovu vinic, má Fond postavení orgánu veřejné moci.
(3) Fond se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.
(4) Fond
a) podporuje marketing vína, prodej produktů a ochranu označování vína podle zeměpisného původu,
b) informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím,
c) podporuje uchovávání a rozvoj vinohradnictví a vinařství jako významné součásti evropského kulturního dědictví, dále podporuje rozvoj turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství.
(5) Fond poskytuje podpory na činnosti uvedené v odstavci 4 fyzickým a právnickým osobám žádajícím o podporu (dále jen "žadatel").
(6) Orgány Fondu jsou Rada Fondu (dále jen "Rada"), ředitel Fondu (dále jen "ředitel") a Dozorčí rada Fondu (dále jen "Dozorčí rada"). Veřejnou správu vykonává Rada, její předseda a ředitel. Mimo obnovu řízení o opravných prostředcích podle zvláštních zákonů rozhoduje předseda Rady, na jeho rozhodování se přiměřeně použijí ustanovení o vedoucím ústředního správního úřadu.
(7) Členem orgánu Fondu může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná a má plnou způsobilost k právním úkonům. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen. Členem orgánu Fondu nemůže být jeho zaměstnanec, pokud tento zákon dále nestanoví jinak.
(8) Fond vypracovává výroční zprávu, kterou předkládá Radě [§ 32 odst. 8 písm. g)] a Dozorčí radě [§ 34 odst. 2 písm. b)], a to nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku. Fond zveřejní výroční zprávu Fondu na internetových stránkách Fondu.
(9) Výroční zpráva Fondu musí obsahovat
a) přehled činností vykonávaných v příslušném kalendářním roce Fondem, s uvedením vztahu k účelu poskytnuté podpory [odstavec 4 písm. a) a c)] nebo poskytnuté, případně vydané informace [odstavec 4 písm. b)],
b) roční účetní závěrku80) a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
c) přehled o příjmech a výdajích Fondu v členění podle zdrojů Fondu,
d) přehled o poskytnutých podporách a uzavřených smlouvách v členění podle druhu poskytnuté podpory nebo smlouvy, účelu a výše,
e) vývoj a konečný účetní stav příjmů a výdajů Fondu za uplynulý kalendářní rok,
f) změny organizačního řádu a změny ve složení orgánů Fondu, včetně odůvodnění těchto změn, k nimž došlo v průběhu uplynulého kalendářního roku.
(10) Žadatel musí žádost o poskytnutí podpory doručit Fondu v termínech
a) od 1. ledna do 15. února, nebo
b) od 1. července do 15. srpna.
(11) O poskytnutí podpory rozhoduje Rada. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet dnem následujícím po dni ukončení přijímání žádostí podle odstavce 10.
(12) Žádost o poskytnutí podpory podle odstavce 4 může podat žadatel,
a) má-li sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jedná-li se o občana České republiky, nebo bydliště v zahraničí, popřípadě místo pobytu v České republice, nejedná-li se o občana České republiky,
b) se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně není v likvidaci,
c) nemá-li žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Fondu nebo státu, a
d) který se v průběhu dvou let před podáním žádosti nedopustil trestného činu nebo přestupku, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho podnikání.
(13) V žádosti o poskytnutí podpory žadatel uvede
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu, místo trvalého pobytu na území České republiky, jedná-li se o občana České republiky, nebo bydliště v zahraničí, popřípadě místo pobytu v České republice, nejedná-li se o občana České republiky, místo podnikání, liší-li se od místa pobytu, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení, místo trvalého pobytu a datum narození, jde-li o nepodnikající fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
b) účel, na který je podpora požadována,
c) předpokládané celkové náklady, jejichž úhradu požaduje, a
d) rok, ve kterém mu byla naposledy Fondem poskytnuta podpora, popřípadě uvede, že mu podpora doposud poskytnuta nebyla.
(14) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel přiloží
a) doklad potvrzující skutečnosti uvedené v odstavci 13 písm. a) a
b) souhlas s nakládáním s osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí podpory v rozsahu nezbytném pro vyřízení nebo kontrolu žádosti, a souhlas se zveřejněním potřebných údajů na webových stránkách Fondu v rozsahu uvedeném v odstavcích 17 a 18.
(15) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel dále přiloží dokumentaci obsahující
a) název a cíl žádosti o poskytnutí podpory,
b) způsob dosažení cíle,
c) náklady na dosažení cíle a
d) předpokládané přínosy z realizované žádosti.
(16) Fond vyplatí žadateli podporu podle odstavců 4 a 5 až poté, co žadatel doloží, že vynaložil prostředky v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory.
(17) Fond na svých internetových stránkách zveřejní
a) informace o doručených žádostech o poskytnutí podpory v pořadí podle doručení s uvedením účelu podpory, názvu a stručné charakteristiky předkládané žádosti o poskytnutí podpory, jména a příjmení žadatele o poskytnutí podpory nebo obchodní firmy nebo názvu žadatele o poskytnutí podpory a časového vymezení realizace předmětu podpory,
b) informace o rozhodnutích o poskytnutí podpory s uvedením konkrétní výše poskytnuté podpory jednotlivému žadateli; jestliže je žádost o poskytnutí podpory zamítnuta, zveřejní rovněž odůvodnění zamítnuté žádosti o poskytnutí podpory, a
c) formou seznamu podpory poskytnuté Fondem, které jsou vyšší než 10 000 Kč bez daně z přidané hodnoty na jednotlivou podporu, nebo na opakované plnění jednomu žadateli o podporu překračující tuto částku, v příslušném kalendářním roce, s uvedením účelu plnění, příjemce plnění, požadovaného termínu plnění, termínu skutečného plnění, vyplacené částky a termínu výplaty.
(18) Údaje podle odstavce 17 písm. a) Fond zveřejní nejpozději do 15 dnů po ukončení přijímání žádostí o poskytnutí podpory Fondu. Údaje podle odstavce 17 písm. b) a c) Fond zveřejní nejpozději do 15 pracovních dnů po rozhodnutí Rady.
(19) Podmínky a podrobnosti o způsobu a výši poskytování podpor pro žadatele podle odstavců 4 a 5 stanoví po předchozím souhlasu ministerstva Rada v pravidlech pro žadatele.
(20) Fond zveřejní pro následující půlrok podmínky a podrobnosti o způsobu a výši poskytování podpor pro žadatele podle odstavců 4 a 5 nejpozději do 31. května a do 30. listopadu na svých internetových stránkách.
80) § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.