přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 30

§ 30
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která drží nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého podnikání nebo k obchodním účelům, je povinna vést evidenční knihy v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených předpisy Evropské unie,79) tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.
(2) Evidenční knihy předkládá osoba uvedená v odstavci 1 orgánu dozoru nebo příslušnému správci daně na jejich žádost bez zbytečného odkladu.
(3) Obchodní zprostředkovatelé vedou evidenční knihy v Registru.
(4) Vzor pro vedení evidenčních knih obchodních zprostředkovatelů101) zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Vzor pro vedení evidenčních knih obchodních zprostředkovatelů bude též zveřejněn v Registru.
(5) Uzávěrka evidenčních knih102) se provede každoročně k 31. červenci.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti způsobu a rozsahu vedení, uchovávání a předkládání evidenčních knih podle odstavců 1 a 2.
79) Čl. 70 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 11 až 19 nařízení Komise (ES) č. 884/2001.
101) Čl. 36 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.
102) Čl. 46 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.