přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 28

§ 28
(1) Registr obsahuje
a) seznam registrovaných vinic a údaje o nich, včetně údajů o pěstitelích,
b) údaje o hodnocených a zatříděných vínech, provedených kontrolách pěstitelů, výrobků a osob uvádějících produkty do oběhu, údaje o produktech a evidenční knihy obchodních zprostředkovatelů,
c) seznam provozoven výrobců vína nebo příjemců nebaleného vína, v nichž je sudové víno prodáváno spotřebiteli,
d) množství nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolní hrozny, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu spolu s dalšími údaji podle § 14a,
e) evidenční knihy podle § 30 odst. 3,
f) údaje podle předpisů Evropské unie.75)
(2) Registr vede Ústav. Registr není veřejně přístupný s výjimkou údajů podle odstavce 1 písm. c).
(3) Pěstitel je povinen oznámit Ústavu zrušení vinice a změny údajů podle odstavce 1 do 30 dnů po jejich provedení. V případě výsadby vinice je pěstitel povinen požádat Ústav o přidělení registračního čísla do 30 dnů od provedení výsadby vinice. Pěstitel je povinen prokázat vlastnické právo, pokud Ústav nemůže toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo nájemní právo k vinici, která je uvedena v žádosti o registraci. Ústav je povinen pěstiteli přidělit registrační číslo do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od obdržení žádosti pěstitele. Právní účinky přidělení registračního čísla vinice nastávají dnem doručení žádosti podle věty druhé Ústavu.
(4) V případě, že při řízení podle odstavce 3 pěstitel Ústavu prokáže, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, postupuje se obdobně, jak je uvedeno v § 9 odst. 4 a doložení vlastnického práva nebo nájemního vztahu se nevyžaduje.
(5) V případě, že orgán dozoru zjistí nesoulad mezi údaji vedenými v Registru a skutečností, je oprávněn zahájit řízení z moci úřední.
(6) Ten, kdo je podle tohoto zákona povinen oznamovat nebo zasílat údaje Ústavu, musí na výzvu orgánu dozoru (§ 37) prokázat, že tuto povinnost splnil.
(7) Údaje oznamované Ústavu musí být úplné a pravdivé a musí vycházet z evidence podle § 6, § 11 odst. 2 a § 30.
(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení Registru, způsob poskytování údajů Ústavu podle tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie75). Vzor žádosti o registraci vinice a oznámení o provedení změny ve vinici a oznámení změny pěstitele zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
75) Nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009.