přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 27

§ 27
Uvádění produktu do oběhu
(1) Produkt může být uváděn do oběhu, pouze je-li bezpečný132).
(2) Ten, kdo uvádí produkt do oběhu, je povinen zajistit dodržení podmínky stanovené v § 12 odst. 2.
(3) Do oběhu nelze uvádět produkt
a) klamavě označený,71)
b) způsobilý vyvolat nebezpečí záměny,71) nebo
c) nabízený ke spotřebě klamavým způsobem.71)
(4) Je zakázáno uvádět do oběhu produkt,
a) u něhož
1. jsou překročeny hodnoty obsahu zdraví škodlivých látek stanovených zvláštními právními předpisy35a),
2. nebyly dodrženy požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem anebo produkt vykazuje choroby nebo vady,
3. nebylo rozhodnuto o jeho zatřídění, podléhá-li zatřídění,
4. neodpovídají hodnoty skutečného obsahu alkoholu, nebo celkového obsahu alkoholu, nebo hodnoty obsahu bezcukerného extraktu69) hodnotám zjištěným při jeho zatřídění, s přihlédnutím k odchylkám stanoveným prováděcím právním předpisem,
5. nejsou celá jeho výroba, distribuce a skladování řádně zdokumentovány v evidenčních knihách, nebo
6. nebyla splněna oznamovací povinnost podle § 14a,
b) který
1. neodpovídá zatřídění,
2. je neznámého původu nebo je vyrobený z produktu neznámého původu72),
3. je bez chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu a je označen odrůdou nebo ročníkem, aniž by u něho byla provedena certifikace podle předpisu Evropské unie133),
4. není doprovázen průvodním dokladem podle předpisu Evropské unie70) nebo podle prováděcího právního předpisu nebo je doprovázen průvodním dokladem obsahujícím nepravdivé, chybné, nečitelné nebo neúplné údaje,
5. byl uveden do oběhu v rozporu s § 14b,
6. byl uveden do oběhu v rozporu s § 16b, nebo
7. je falšovaný,
c) jehož obal nebyl opatřen etiketou v souladu s § 16 odst. 15.
(5) Je zakázáno nabízet k prodeji vína určená pro spotřebitele společně s ovocnými víny, alkoholickými nápoji nebo jinými nápoji, které by mohly způsobit záměnu s vínem, pokud nejsou odděleně umístěny a zřetelně označeny.
(6) Je zakázáno uvádět do oběhu ke spotřebě alkoholické nápoje z vinných kalů, matolin a zahuštěných hroznových moštů zředěných vodou, s výjimkou nápojů podle zvláštního právního předpisu.2)
(7) Produkt smí být při uvádění do oběhu balen pouze do obalů a obalových materiálů, které odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy73) a chrání ho před znehodnocením nebo zkažením. Obal nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost a zdravotní nezávadnost produktu. Jakostní víno s přívlastkem smí být plněno pouze do skleněných lahví o obsahu do 0,75 nebo 1,5 litru. Lahve musí být uzavřeny jen uznanými uzávěry.70)
(8) Produkt při skladování v nádobách nebo lahvích musí být řádně označen, aby nemohlo dojít k záměně a aby bylo možné kdykoliv prokázat jeho původ a jedinečnost.
(9) V průběhu období stanovených v čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 560/2015 je možno hrozny révy vinné sklizené na vinicích určených k pokusným účelům nebo k produkci roubů a produkty z těchto hroznů uvádět do oběhu.
(10) Víno lze spotřebiteli prodávat pouze v obalu určeném pro spotřebitele nebo jako sudové, čepované nebo rozlévané víno.
(11) Při prodeji rozlévaného vína je zakázáno mísit víno z načatých obalů určených pro spotřebitele. Víno je dovoleno mísit ve vinný střik nebo s jiným nealkoholickým nápojem pouze na přání kupujícího a v jeho přítomnosti. Při podávání vína v obalu určeném pro spotřebitele o objemu do 2 litrů může být obal otevřen pouze před kupujícím.
(12) Ustanoveními odstavce 1 až 11 nejsou dotčeny podmínky a zákazy uvádění produktu do oběhu stanovené předpisy Evropské unie.
(13) Prováděcí právní předpis může stanovit marketingová pravidla za účelem řízení nabídky při prvním uvedení produktu do oběhu v souladu s předpisem Evropské unie.74)
(14) Prováděcí právní předpis stanoví pro přepravu vinařského produktu134), která se uskutečňuje výlučně na území České republiky, náležitosti a dobu platnosti průvodního dokladu. Vzor průvodního dokladu pro přepravu vinařského produktu, která se uskutečňuje výlučně na území České republiky, zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
2) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh a lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.
3) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
35a) Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.
69) Příloha č. VI písm. J nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
70) Nařízení Komise (ES) č. 436/2009.
71) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
72) § 2 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1601/1991.
73) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.
74) Čl. 41 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
132) Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
133) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
134) Příloha I část XII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.