přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 26

§ 26
Zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky
(1) Zatřídění vína podléhá
a) jakostní víno,
b) jakostní víno s přívlastkem,
c) jakostní šumivé víno stanovené oblasti,
d) aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti,
e) pěstitelský sekt,
f) jakostní perlivé víno,
g) jakostní likérové víno,
pokud je vyrobeno z vinných hroznů sklizených ve vinařské oblasti Morava nebo ve vinařské oblasti Čechy a nebylo zatříděno podle § 23.
(2) Žádost o zatřídění vína uvedeného v odstavci 1 musí před jeho uvedením do oběhu podat výrobce vždy na celou šarži, která je uvedena v žádosti. Zatřídění vína podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu.53)
(3) Žádost o zatřídění vína obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem
a) identifikační číslo osoby,
b) označení vína určeného k zatřídění, popřípadě uvedení roku sklizně vinných hroznů a názvu odrůdy, případně odrůd,
c) množství zatřiďovaného vína v litrech,
d) označení všech nádob, ve kterých je víno příslušné šarže, uvedené v žádosti o zatřídění vína, skladováno v době odběru vzorků vína, nebo počet naplněných lahví a místo jejich uložení v době odběru vzorků zatřiďovaného vína,
e) vinařskou oblast, případně vinařskou podoblast, ze které víno pochází,
f) označení šarže,
g) požadované zatřídění vína; u vína s přívlastkem druh a číslo dokladu, kterým byl ověřen původ, cukernatost a hmotnost, popřípadě odrůda nebo směs odrůd anebo napadení ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P. vinných hroznů, z nichž bylo víno vyrobeno,
h) označení vína, které je opětovně předmětem žádosti o zatřídění, poté co bylo použito k výrobě vína uvedeného v žádosti, dále jeho šarži, množství v litrech a evidenční číslo jakosti.
(4) Před podáním žádosti o zatřídění vína výrobce
a) provede odběr vzorků vína z šarže, která bude předmětem žádosti o zatřídění, za účelem provedení rozboru vína; po odběru vzorků již nelze toto víno scelovat, ani s ním provádět žádné jiné enologické postupy nebo ošetření, s výjimkou těch, které vyžaduje obvyklá péče o víno, a
b) zajistí na svoje náklady rozbor vína v akreditované68) laboratoři (dále jen „laboratoř“) akreditovanými metodami stanovenými pro rozbory vína právními předpisy131).
(5) Seznam laboratoří zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
(6) Po doručení výsledků rozboru vína z laboratoře podá výrobce žádost podle odstavce 3 Inspekci; k žádosti přiloží
a) výsledky rozboru vína z laboratoře na jednotlivé šarže vína podle předpisů Evropské unie,69)
b) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu,53)
c) vzorek vína pro hodnocení Inspekcí,
d) referenční vzorek vína.
(7) Žádost o zatřídění vína spolu s přílohami doručí výrobce Inspekci. Žádost se podává inspektorátu Inspekce v Brně. Vzor žádosti zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
(8) Inspekce provede hodnocení vína a poté rozhodne, zda toto víno lze uvést do oběhu. Pokud toto víno lze uvést do oběhu, Inspekce rozhodne o jeho zatřídění. U jakostního vína a jakostního vína s přívlastkem je součástí zatřídění i uvedení příslušného druhu.
(9) Rozhodnutí o zatřídění vína vydá inspektorát Inspekce v Brně. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ústřední inspektorát Inspekce.
(10) Výsledky hodnocení vína zašle Inspekce v elektronické podobě Ústavu a ministerstvu. Ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách označení vína, evidenční číslo jakosti, šarži, zeměpisné údaje původu vína, ročník vína, výrobce vína. Inspekce zveřejní na svých internetových stránkách jednací řád Komise pro hodnocení a zatřiďování vína.
(11) Nebylo-li víno zatříděno podle žádosti, nebo vykazovalo choroby nebo vady, může výrobce podat žádost opětovně, a to nejdříve po uplynutí 2 měsíců ode dne nabytí právní moci původního rozhodnutí. Skutečnost, že jde o opětovně podanou žádost, musí být uvedena v žádosti, včetně původního označení vína, šarže vína, množství v litrech a evidenčního čísla jakosti. Výrobce vína smí podat žádost o zatřídění vína pro totéž víno nejvýše dvakrát.
(12) Prováděcí právní předpis stanoví pro účely postupu podle odstavce 4 způsob odběru a velikost vzorků vín, které jsou předmětem žádosti o zatřídění, a přípustné odchylky od výsledků rozboru z laboratoře.
(13) Zatříděné víno s přívlastkem v rámci druhů přívlastkového vína podle § 19 odst. 2, s výjimkou slámového a ledového vína, nebo jakostní víno si může jeho výrobce sám sestupnit, splňuje-li víno analytické požadavky daného druhu stanovené prováděcím právním předpisem. Tuto skutečnost musí výrobce nejpozději následující pracovní den sdělit v elektronické podobě Ústavu s uvedením údajů podle odstavce 3. Tyto údaje Ústav zapíše do Registru. Sestupnění zveřejní ministerstvo podle odstavce 10 věty druhé.
53) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
68) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.
69) Příloha č. VI písm. J nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
131) Čl. 80 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.
Čl. 15 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 606/2009.
Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy vzorků, ve znění pozdějších předpisů.