přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 19

§ 19
Jakostní víno s přívlastkem
(1) Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie51) a tímto zákonem.
(2) Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí v druzích
a) kabinetní víno,
b) pozdní sběr,
c) výběr z hroznů,
d) výběr z bobulí,
e) výběr z cibéb,
f) ledové víno,
g) slámové víno.
(3) Vinné hrozny určené pro výrobu vín uvedených v odstavci 2 písm. d) až g) se sklízejí ručně.
(4) Jakostní víno s přívlastkem lze uvést do oběhu, jestliže
a) bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské podoblasti,
b) výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,
c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,
d) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, popřípadě odrůda nebo směs odrůd anebo napadení ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P. byly ověřeny Inspekcí; ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu53),
e) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu, popřípadě z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které splňují požadavky pro jednotlivý druh jakostního vína s přívlastkem nebo smísením jakostních vín s přívlastkem,
f) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
g) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem,
h) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.51)
(5) Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 19 stupňů normalizovaného moštoměru.
(6) Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 21 stupňů normalizovaného moštoměru.
(7) Jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 24 stupňů normalizovaného moštoměru.
(8) Jakostní víno s přívlastkem výběr z bobulí je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.
(9) Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru.
(10) Jakostní víno s přívlastkem ledové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7 st.C a nižších a v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.
(11) Jakostní víno s přívlastkem slámové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně 3 měsíců, a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru. Vykazuje-li však mošt již po 2 měsících cukernatost nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru, může se provést lisování.
(12) Jakostní víno s přívlastkem lze označit dovětkem "známkové", jestliže bylo získáno ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, popřípadě z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které splňují požadavky pro jednotlivý druh jakostního vína s přívlastkem, anebo smísením jakostních vín s přívlastkem.
(13) Etiketa jakostního vína s přívlastkem obsahuje kromě údajů stanovených předpisy Evropské unie 51) dále tyto údaje:
a) název vinařské oblasti, v níž bylo jakostní víno s přívlastkem vyrobeno, a vinařské podoblasti, ve které byly sklizeny vinné hrozny užité k výrobě jakostního vína s přívlastkem,
b) označení "jakostní víno s přívlastkem" nebo "víno s přívlastkem", včetně uvedení druhu (odstavec 2), který odpovídá zatřídění Inspekcí,
c) evidenční číslo jakosti.
(14) Etiketa jakostního vína s přívlastkem může kromě údajů podle odstavce 13 obsahovat
a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie,
b) ročník sklizně, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie53a),
c) název vinařské obce, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské obce,
d) název viniční tratě, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této viniční tratě.
(15) Je zakázáno konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami, s výjimkou oxidu siřičitého.
(16) Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína s přívlastkem uváděno100).
51) Čl. 42 až 46, čl. 54 až 58 a přílohy č. IV až VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
53) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
53a) Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
100) Článek 59 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.