přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 16

§ 16
Společná ustanovení pro označování produktu
(1) Požadavky na označování produktu stanoví předpisy Evropské unie,43) tento zákon a prováděcí právní předpis. Uvádět v označování produktu nebo na jeho etiketě jiné údaje než údaje stanovené předpisy Evropské unie,43) tímto zákonem a prováděcím právním předpisem je zakázáno. Tím nejsou dotčena práva vyplývající ze zvláštních právních předpisů.44)
(2) U produktu je dále zakázáno uvádět údaje poukazující na zesílený účinek, jako například sousloví "zdravotní víno" nebo "posilující víno" nebo "víno na krev" anebo slova "přírodní" nebo "pravé" nebo "čisté" anebo "alternativní", stejně jako slovní spojení, v nichž se tato slova vyskytují.
(3) U jakostního vína stanovené oblasti se v označení uvede slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru, který zůstane obsažen v konečném produktu, v souladu s předpisy Evropské unie.45)
(4) Na obalu určeném pro spotřebitele lze uvést získaná ocenění, popřípadě medaile ze soutěží a výstav vín. Bylo-li víno s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, uvede výrobce uvádějící toto víno do oběhu na obalu určeném pro spotřebitele logotyp specifikovaný prováděcím právním předpisem, který stanoví podrobnosti tohoto označení.
(5) Na etiketě vína lze uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských společností,46) například, že jde o mešní víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný souhlas příslušné církve nebo náboženské společnosti s uváděním takto označeného vína do oběhu; bez předchozího písemného souhlasu příslušné církve nebo náboženské společnosti je zakázáno uvést takto označené víno do oběhu.
(6) Označování produktu podle zákona upravujícího ekologické zemědělství47) není tímto zákonem dotčeno.
(7) Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli sudové víno je povinen v místě nabídky viditelně zpřístupnit tyto snadno čitelné údaje:
a) označení druhu produktu podle předpisu Evropské unie o společné organizaci trhu se zemědělskými produkty125),
b) u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení,
c) u vín s tradičním výrazem tradiční výraz,
d) skutečný obsah alkoholu v rozsahu podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů126),
e) slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů45),
f) označení stáčírny podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů127),
g) údaj o provenienci podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů122) a
h) označení šarže.
(8) Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli čepované víno nebo rozlévané víno je povinen v místě nabídky viditelně zpřístupnit tyto snadno čitelné údaje:
a) označení druhu produktu podle předpisu Evropské unie o společné organizaci trhu se zemědělskými produkty125),
b) u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení,
c) u vín s tradičním výrazem tradiční výraz,
d) označení stáčírny podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů127) a
e) údaj o provenienci podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů122).
(9) Prodávající nabízející sudové víno, čepované víno nebo rozlévané víno je dále povinen v místě nabídky viditelně zpřístupnit snadno čitelné údaje o alergenní složce způsobem stanoveným zákonem o potravinách123). Prodávající nabízející čepované víno nebo rozlévané víno je dále povinen v místě nabídky viditelně zpřístupnit snadno čitelné údaje o skutečném obsahu alkoholu v rozsahu podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů126) a slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů45), a to tak, že uvede přímo tyto údaje, nebo uvede slova "Informaci o obsahu skutečného alkoholu nebo o slovním vyjádření obsahu zbytkového cukru ve víně žádejte u obsluhy" nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam, a tyto informace je na vyžádání spotřebitele povinen sdělit.
(10) Je zakázáno označovat jako víno
a) nápoje připravené ze zředěného hroznového moštu,
b) nápoj vyrobený na území České republiky jiným postupem nebo užitím jiných konzervačních anebo přídatných látek, než stanoví předpisy Evropské unie,48)
c) alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvašením výluhů z matolin,
d) alkoholický nápoj vyrobený kvašením zředěných vinných kalů,
e) směsi vína s alkoholickými nápoji vyrobenými z ovoce, sladu, medu, rostlin nebo jejich výluhů.
(11) Prováděcí právní předpis stanoví údaje, které mohou být uvedeny na etiketě produktu, a požadavky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět.
(12) Ministerstvo rozhoduje o přidělení kódu podle předpisů Evropské unie98), splňuje-li žadatel tyto podmínky
a) je registrovaným výrobcem podle § 11 odst. 1,
b) v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně uložena pokuta za přestupek podle § 39 odst. 1 písm. b) nebo podle § 39 odst. 2 písm. t),
c) je plátcem odvodů do Vinařského fondu.
(13) Ministerstvo rozhodne o odebrání kódu podle předpisů Evropské unie98) tomu, kdo jej užívá, pokud poruší některou z podmínek, za kterých mu byl kód přidělen.
(14) Pokud se název nebo adresa stáčírny, výrobce, dovozce nebo prodejce skládá z chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení či je obsahuje, jsou na etiketě uvedeny pomocí kódu přiděleného podle odstavce 1299).
(15) Je-li do oběhu uváděno víno v přepravním obalu128), musí být tento obal opatřen etiketou, která obsahuje
a) povinné údaje podle předpisu Evropské unie o společné organizaci trhu se zemědělskými produkty129),
b) slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie45) pro uvádění údaje o obsahu cukru na etiketách,
c) datum plnění a
d) jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li o právnickou osobu, výrobce nebo příjemce vína.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
44) Například zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).
45) Čl. 119 odst. 1 písm. g) a čl. 120 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Čl. 58, čl. 64 a příloha XIV část A a B nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
46) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb.
47) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
48) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
98) Čl. 56 odst. 5 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
99) Čl. 56 odst. 6 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
122) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
123) § 9a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
125) Příloha VII část II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
126) Čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
127) Čl. 56 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
128) § 2 písm. a) bod 3 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
129) Čl. 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.